Medlemsmøte 25 mars

Foredrag av Liv Berit Moen Tema, demens.

Tilstede fra styret: Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid

Forfall: Marie, Fridtjof

Det var 48 betalende medlemmer til stede.

Åpning.

Gisela ledet møte og opplyste at Marie var bortreist, men hadde med hilsen fra henne om god påske til alle.

Hun refererte sakliste og ga deretter ordet til dagens foredragsholder Liv Berit T Moen fra Ressurssenter for demens i Trondheim.

Huske og glemme, v/Ressurssenteret for Demens.

Liv Berit T Moen sa innledningsvis at det er normalt å glemme og at dette forsterker seg med årene. Men det er viktig å være oppmerksom på om det begynner å skje endringer både når det gjelder adferd og huske og glemme. Det er også viktig å snakke om slike ting og være åpen både ovenfor pårørende, venner og andre.

Demens er en samlebetegnelse på hjernesykdommer som oftest kommer i høy alder, men det kan også i sjeldne tilfeller komme i relativt ung alder, helt ned til 40-årsalderen.

Det finnes over 50 forskjellige typer demens, men de som oftest forekommer er Alzheimer demens, Lewy Body demens, Vaskulær demens og Frontallapps demens.

I Norge har i dag 71.000 en demenssykdom, 10.000 får hvert år denne sykdommen og det er beregnet en fordobling hvert år fram til 2040. Dette skyldes for det meste at levealderen vil øke i årene som kommer.

Når det gjelder denne sykdommen så opptrer den forskjellig fra person til person.

Det som kjennetegner sykdommen kan være hukommelsesproblemer, problemer med å finne frem til bestemte steder, vanskelig med å utføre dagens gjøremål, isolasjon og tilbaketrekking, språkproblemer og endring av adferd generelt.

Det er viktig at sykdommen utredes slik at det kan stilles en diagnose så tidlig som mulig. Det finnes i dag medisiner som kan hjelpe å forsinke sykdomsforløpet. Da er det også større muligheter for planlegging av en ønsket framtid for den enkelte.

Det er slitsomt også for pårørende og det er derfor viktig at det finnes avlastningstiltak også for dem. Ressurssenteret arrangerer pårørendeskole på kveldstid, samtalegrupper for ektefeller og samtalegrupper for personer med demens. Sentret tilbyr også flere typer kurs om ulike tema knyttet til demensproblematikk.

Berit fortalte at Trondheim kommune har tatt opp og har vedtatt utredning av noe som kalles “Demensvennlig samfunn”, en form for sykehjem for demenssyke. Nederland har igangsatt og driver slike sykehjem og de skal være en type modell for utredningen.

Berit opplyste videre at Ressurssenteret for demens er organisert under Helse- og velferd, Enhet for ergoterapitjenester, med besøksadresse:

Erling Skakkesgt. 14, Trondheim og internettadresse www.trondheim.kommune.no/demens.

Berit la fram sitt tema på en engasjert og opplysende måte, og hun fikk mange spørsmål fra forsamlingen, noe som tyder på at dette var et viktig og interessant tema for mange.

Hun fikk stor applaus til slutt.

 

Reiseliv

Det er fortsatt mange ledige plasser på vårens og sommerens turer.

Gerd oppfordret flere om å melde seg på, både på 1-dagsturen til Ytterøya 28. april og på turen til Stockholm/Åland 15. – 22. juni.

Det er reist spørsmål om hva som dekkes av reiseforsikringen etter fylte 70 og 75 år. Reiseforsikringsselskapene har ikke ens regler. Gerd oppfordret den enkelte til å undersøke med sitt selskap. PFO har også fått spørsmålet og undersøker nå med reiseforsikringsselskapene og vil informere sine medlemsorganisasjoner når de får svar.

Kaffepause m/åresalg.

Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Etterpå var det åresalg.

Trekning.

Synnøve og Anny ledet trekningen og Inger og Kari delte ut gevinstene etter hvert. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbrakte 3670 kr. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning

Gisela takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle en riktig god påske. Hun minnet også om at klokken skulle flyttes natt til Palmesøndag og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 26.02.2015

Kari Bugten

sekr.