Protokoll årsmøte 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 28. JANUAR 2015 kl 1200.

Sted: Det Norske Misjonsselskap, Sommerveita 4-6, Trondheim

Sak 1. Åpning

Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2015 med å ønske godt nytt år og ønske alle hjertelig velkommen til møtet.

Leder leste så opp navnene på følgende medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte:

Rolf Bakkemo

Solveig Halstadtrø

Olaug Marken

Liv Reimers

Kari Gundersen

Forsamlingen reiste seg og mintes dem med 1 minutts stillhet.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen.

Leder opplyste at innkalling til årsmøtet ble utsendt 14. januar 2015, innen fristen på to uker før årsmøtet og spurte om noen hadde merknader til innkallingen..

Ingen hadde merknader og innkallingen ble deretter godkjent.

Det var 63 stemmeberettigede på årsmøtet.

Sak 3. Godkjenning av saklista.

Leder refererte saklista:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjenning av saklista

4. Konstituering

Valg av møteleder

Valg av møtesekretær

Valg av tellekorps, 2 personer

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2014

6. Årsregnskap 2014

7. Innkomne forslag

8. Budsjettforslag 2014

9. Valg

10. Avslutning

Sak 4. Konstituering

Til møteleder: Gisela Johannessen valgt

Til møtesekretær: Kari Bugten valgt

Til Tellekorps: Johanne Solhjem og Elsa Marie Pedersen valgt

Til å underskrive protokoll: Helge Moe og Inger Qvam

Sak 5. Årsberetning 2014

Årsberetningen var utsendt på forhånd.

Møteleder Gisela Johannessen leste opp årsberetningen, punkt for punkt.

Merknad under representasjon: Årsmøte PFO:

Riktig årstall skal være 29. april 2014 (ikke 2013)

Årsberetningen ble godkjent med merknaden ovenfor.

Sak 6. Årsregnskap 2014.

Kasserer Jan Ross gjennomgikk Regnskapet for 2014 og Budsjett/Forbruk 2014, punkt for punkt.

Regnskapet 2014 har gått med overskudd, for første gang på mange år.

Møteleder opplyste at regnskapet var revidert og funnet i orden 7. januar 2015 av revisorene Arnhild Nastad Aunan og Mary-Ann Østgård.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak 7. Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 8. Budsjettforslag 2015.

Kasserer Jan Ross la fram budsjettforslaget for 2015. Han gjennomgikk og kommenterte postene for inntekter og utgifter.

Budsjettforslaget 2015 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Valg

Møteleder gikk gjennom valgkomiteens innstilling:

Styre:

Leder Marie Aashagen 2 år gjenvalg

Nestleder Gisela Johannessen 1 år gjenvalg

Kasserer Jan Ross 2 år gjenvalg

Varamedlem Fridtjof Holthe 1 år gjenvalg

Varamedlem Ingrid Jentoft 1 år gjenvalg

Arrangementskomité – velges for 1 år:

Kjellrun Hegg gjenvalg

Inger Ervik gjenvalg

Anny Østlyng gjenvalg

Kari Pettersen ny

 

Valgkomité – velges for 1 år:

Anne Marie Evjen gjenvalg

Kjellrun Hegg gjenvalg

Bodil Grøstad ny

Revisorer – velges for 1 år:

Arnhild Nastad Aunan gjenvalg

Mary-Ann Østgård gjenvalg

Vara for revisor:

Ingrid Vådal gjenvalg

Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.

Sak 10. Avslutning

Leder Marie Aashagen takket møteleder, sekretær og kasserer for jobben og avsluttet årsmøtet.

Hun takket forsamlingen for tilliten for gjenvalget som leder for neste 2-årsperiode.

Trondheim 29. januar 2015

Kari Bugten (sign.)

møtesekretær

_____________________ ________________________

Inger Qvam (sign.) Helge Moe (sign)