Protokoll fra Årsmøtet 2015

Protokoll fra årsmøtet 2015

Protokoll fra årsmøtet i Glåmdal Telepensjonistforening 2015

 

Årsmøtet ble avholdt onsdag 28.januar 2015 i Sanitetens Hus, Fjellgata, Kongsvinger.

Det møtte 26 medlemmer.

 

1. Åpning.

Aina Holen åpnet årsmøtet kl. 12.00 og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.

 

2.Godkjenning av innkallingen og saksliste.

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om Kjell Holmsveen og Kjell Knutsen som

har gått bort siden forrige årsmøte.

 

3.Konstituering.

Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen.

Disse ble valgt:

Møteleder : Aina Holen

Sekretær : Asbjørg Elserud

Underskrive protokoll : Anna Wenche Andersen og Jeanne Bjarkøy

 

4.Styrets årsberetning.

Aina Holen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges denne protokollen.

 

5.Regnskap og budsjett 2014.

Gerd Paulsen gikk gjennom regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015. Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent med disse merknadene.

Jorunn Jusnes hadde forslag om å øke styrehonoraret fra kr. 1000 til kr. 1500.

Dette ble enstemmig godkjent.

Post 6810 Data/EDB/Mamut kr. 1300, Programvaren til kasserers pc måtte oppdateres, og styret innvilget halve beløpet. Det ble reist spørsmål om hvem som har betalt den andre halvparten. Den er betalt av Gerd Paulsen (kasserer).

Post 7790 årskontingenten til TeleBV kr. 600. Aina har fått beskjed om at man må være personlig medlem for å benytte trimrommet i Ilderveien og lysløypa på Liermoen. Hvis så er tilfellet, har vi ingen fordeler av å være medlem. For sikkerhets skyld tar Aina dette opp med TeleBV igjen.

 

6.Innkomne forslag.

Vedtekter for telepensjonistenes forening Glåmdal vedlegges denne protokollen.

Aina spurte om hun skulle lese opp vedtektene, alle var enige om at det ikke var nødvendig.

Organisasjonsutvalget i Telepensjonistenes Landsforbund har presentert et høringsutkast for lokalforeningene. Et av spørsmålene er, Telepensjonistene bør endre navn til Teleseniorene.

Blant medlemmene på årsmøtet var det overvekt av de som mente at ordene senior og pensjonist ikke har så ulik betydning at dette burde bety noe. Årsmøtet gikk for at vi ønsker å beholde Telepensjonistene lokalt, men har ingen innvendinger mot at det endres sentralt.

Se vedlagte vedlegg. Bakgrunnen for forslaget til Telepensjonistenes Landsforbund.

 

7.Valg.

Valgkomitens forslag ble presentert av Berit Mykkestue.

Leder :Aina Holen ikke på valg

Nestleder :Kari Aanerud ny valgt for 2 år

Kasserer :Gerd Paulsen gjenvalgt for 2 år

Sekretær :Asbjørg Elserud gjenvalg for 2 år

Styremedlem :Leikvin Solbakken ikke på valg

Styremedlem :Elisabeth Bråthen gjenvalgt for 2 år

Varamedlem :Roald Grotle ny valgt for 1 år

Varamedlem :Bjørg Nygård ny valgt for 1 år

Arr.komite :May-Brith Moen gjenvalgt for 1 år

Arr.komite :Else Hauger gjenvalgt for 1 år

Revisor :Målfrid Henaug gjenvalgt for 1 år

Revisor :Wigdis Solbakken gjenvalgt for 1 år

Vara revisor :Rolf Hauger gjenvalgt for 1 år

Valgkomite :Berit Mykkestue gjenvalgt for 1 år

Valgkomite :Anne Lise Lillehagen gjenvalgt for 1 år

Vara valgkomite :Sverre Moen gjenvalgt for 1 år

 

Valget ble godkjent.

 

Møtet ble hevet kl 12.45

 

Etter årsmøtet ble det utlodding og servering av karbonadesmørebrød, snitter, kaker og kaffe.

 

Referent: Asbjørg Elserud

 

Godkjent: Aina Holen

 

 

Underskrifter:

 

 

______________________                                ________________________

Anna Wenche Andersen                                       Jeanne Bjarkøy