Styremøte 2 februar

Tid: 2. februar 2015

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 5. januar 2015 og referat fra medlemsmøte 28. januar 2015.

Ingen merknader til protokollen og referatet.

 Sak 2. Etter årsmøtet.

Protokollen fra årsmøtet foreligger i underskrevet stand, i 2 eksemplarer.

Kasserer får 1 originalprotokoll som sendes Landsstyret.

Sekretæren beholder 1 originalprotokoll for arkivering.

Kopier av protokollen sendes resten av styret.

Sak. 3. Innkommet post

Følgende ble behandlet:

Marie leste opp takkekort fra flere jubilanter

Trio Retro, som skulle underholde på medlemsmøtet i mai, har meldt forfall på grunn av sykdom. Styret ble ening om å satse på QUIZ i stedet. Fridtjof forbereder saken.

Regler for beregning av kontingent.

Styret har mottatt skriv fra Landsstyret om regler for beregning av kontingent. Marie har sendt over en betenkning som svar. Styret diskuterte saken. Styrer har i ettertid mottatt et oppklarende brev fra forbundsleder og saken er tatt til etterretning.

Gunnhild Skoglund er oppnevnt som ny redaktør for bladet Telepensjonisten. Gerd er vår kontaktperson for bladet og Skoglund er underrettet om dette. Frist for innsending av stoff til neste blad er 10. mars.

PFO’s lederkonferanse ble avholdt 29. januar 2015. Styret mottok innkallingen for sent til at noen kunne delta. Marie gjennomgikk saklista og kommenterte noen av sakene.

 Sak 4. Innstilling fra OU.

Organisasjonsutvalget som ble opprettet av Landsstyret i møte 29. august 2013 har levert sin innstilling. Utvalget har identifisert bl.a. medlemsutviklingen, økonomien og spesielt inntektsutviklingen. Landsstyret har sendt ut innstiling til behandling i lokalforeningene. Styret behandlet saken og ble enige om følgende tilbakemelding til Landsstyret:

Medlemsutvikling

Landsstyret må skaffe tilveie

• Oversikt over arbeidstakere i Telenorselskapene som slutter før pensjonsalder 67 år.

• Oversikt over Telenorselskaper med arbeidstakere som kan være potensielle medlemmer

Landsstyret må gi tilskudd til en eventuell vervekampanje.

Hvis ovennevnte er på plass, støtter styret opp om en vervekampanje.

Økonomi

Styret støtter forslaget om kr 3000 i stedet for kr 5000 som fastbeløp til lokalforeningene, og at tildelingen pr medlem heves til kr 142,- fra kr 125 som i dag.

Styret er enig i prinsippet om at det bygges opp en kapital for 1 års drift når sparetiltakene som er på gang er gjennomført. Overskytende beløp må fordeles på lokalforeningene.

Redusere og endre Landsstyrets sammensetning.

Styret støtter forslaget om at landsstyret reduseres til 5 medlemmer, men går inn for geografisk spredning på landsstyremedlemmene og ikke en begrensning til kun østlandsområdet som foreslås av OU. Styret foreslår dette som en prøveordning som evalueres på Landsmøtet i 2017.

Navneendring

Styret går inn for å beholde navnet Telepensjonist. Vi tror ikke en navneendring vil bidra til at flere melder seg inn i foreningen.

Ved en eventuell navneendring må hele foreningen ha samme navn.

Underavdeling benevnes avdeling.

Styret går inn for å bruke avdeling. Ikke klubb.

Med bakgrunn i ovennevnte utarbeider Marie skriftlig tilbakemelding som sendes Landsstyret.

Sak 5. Økonomi

Jan gjennomgikk Regnskap pr januar 2015 og kommenterte tallene. Ingen merknader til framlegget.

Styret vedtok å sende ut giroer for innbetaling av kontingent med frist for betaling15. mars.

Kari tar ut giroer, legger i konvolutter, tar disse med til medlemsmøter og deler ut til de som er på møte.

Marie sørger for medlemsbevis fra PFO som legges i samme konvolutt.

Sak 6. Reiseliv.

Gerd la fram forslag til 1-dagstur til Ytterøya 28. april 2015 fra reisebyråene

Orklareiser, Vega og Nettbuss.

Styret bestemte seg for Orklareiser denne gangen. Gerd tar kontakt med reisebyrået, bestiller turen og sørger for invitasjonsskriv som sendes Kari for kopiering og utsending, på mail til de som har mailadresse og legger i konvolutten sammen med giroene til de som ikke har mail.

Sak 6. Eventuelt.

• Til PFO’s årsmøte 17. april 2015 oppnevnte styret Marie, Gisela og Kari som representanter og Jan, Gerd og Ingrid som reserver.

• Julelunsjen 2015. Forutsetningen for å bruke Royal Garden er at vi får samme lokale som tidligere. Gerd tar kontakt med andre aktuelle hoteller med tanke på ny plass for avvikling av julelunsjen 2015.

• Styremøte i mars flyttes til 9. mars og styremøte i juni til 8. juni, på Flatåsen.

Møtet hevet kl 1415.

Trondheim, februar 2015.

 Kari