Styremøte 22.04.2015

TELEPENSJONISTLAGET

SOGN OG FJORDANE

REFERAT

Frå styremøte, Skjæret 27 onsdag 22.04.2015 kl. 1100

Til stades: Oliv Ottesen, Helge Ottsen,  Dagunn Klakegg, Kristian Strømmen
Fråvær: Harald Steiro

Saksliste : Saker til Landsmøte.
(denne saka var utsatt frå styremøte 03.03.15 pga fråvær av Harald og Kristian)

Hensikt med møte var å drøfte saker til Landsmøte og fordele/klargjere  innlegg.

Sak 1Til Landsmøte er Oliv og Harald påmelde.
Pga sjukdom er det usikkert om Harald kan reise.  Dagunn deltar og Kristian
sender påmelding til Forbundet.

Sak 2 Saker som skal leggjast fram på Landsmøte.

  1. 1.      Grunnlaget for statstøtte, overføring av kontingent  mellom lokalforeining og Forbund og motsett,  er basert på medlemstalet i kvar foreining . Ulike skriv og praktisering medfører forvirring på område. Landsmøte må klargjere kva reglar som gjeld.
    Endring av kontingent/overføring mellom lokalforeining og forbund  må
    godkjennas  av landsmøtet
    Aksjon: Dagunn us og tar opp saka under pkt økonomi på Landsmøte.
  2. Innlegg i medlemsbladet Telepensjonisten.

Forslaget som ikkje kunne trykkjast i Telepensjonisten kom som eit innspel i samband med lokalforeininga si handsaming av Organisasjonsutvalet si innstilling.

Styret kunne ikkje slutte seg til forslaget som hadde ei anna vinkling på organiseringa enn det utvalet hadde lagt fram og som vi skulle gje tilbakemelding på. Forslaget var likevel så interessant at den burde bli kjent av fleire gjennom medlemsbladet  Telepensjonisten. Dagunn tok kontakt med redaktør, men fekk avslag frå ansvarlig redaktør/forbundsleder.

Vi finner det høgst beklagelig at innlegg frå engasjerte medlemmer i ein aktuell debatt blir avvist frå forbundsleder og etterlyser grunngjeving for avslaget.

Aksjon: Dagrunn tar opp saka på Landsmøtet.

3  Kostnadsoverslag for turen til Indre Sogn.
Kristian presenterte innhenta prisar. Truleg nødvendig med støtte frå laget for at
turen skal gå som planlagt ? Pris ca kr 1500 pr person ????    Sjå vedlegg.
Ref Kristian