Styremøte 31 august 2013

REFERAT

Styremøte 31. august 2013

 

 

Til stede:Berit Olafsen, Else Bjerke, Ragnhild Arntzen , Asbjørg Holt Samuelsen.

Fraværende: Per M. Elshaug

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av protokoller
  • Gjennomgang av økonomi – orientering v/kasserer.

Totalt i bank kr. 66.000 – ingen utestående fordringer.

  • 2 medlemmer som ikke har betalt kontingent. Leder gjør henvendelser.
  • 3 medlemmer har avgått ved døden i sommer.
  • Antall medlemmer pr. d. d. er 32.

     3.  Innlegg i Telepensjonisten.

  • Per M. og Asbjørg intervjuer Gudrun Kjølnes og Ragnar Vestby.

 

      4.  Høstprogram:

  • 11. sept. Fossnes-stien.
  • 9. oktober Hedrum bygdetun
  • 13. nov.
  •  Desember – julemøte

 

Eventuelt:

Medlemsverving – tidligere kolleger kontaktes.  Leder tar ansvar for dette.

 

Ref.  AHS