Styremøte 31 august

PROTOKOLL fra styremøte

Tid: 31. august 2015 kl 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Gisela, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

Forfall: Jan.

Marie ledet møtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøte 8.juni 2015.

Ingen merknader til protokollen.

Sak 2. Innkommet post

Marie orienterte om følgende saker:

• Invitasjon fra Hornemansgården om reisetreff med Trones reisebyrå 1. september 2015. Ingen fra styret har anledning til å delta.

• Invitasjon fra ” Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging”, til konferanse “Vold mot eldre” på Åfjord Fosen fjordhotell, tirsdag 15. september kl 0900 – 1515, med påmeldingsfrist 8. september 2015.

Gisela vurderer å melde seg på. Styret vedtok å dekke reiseutgiftene ved en eventuell deltakelse.

• Takkekort fra flere jubilanter og takk for oppmerksomhet ved bortgang.

Sak 3. Økonomi

Det er 2 medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 2015. De vil bli tatt ut av våre lister hvis kontingenten ikke er betalt etter ny purring.

Marie gjennomgikk regnskap i forhold til budsjett. Styret sier seg fornøyd med økonomien hittil i år, men vurderer likevel å foreslå kontingentforhøyelse på årsmøte 2016. Kontingenten har stått på samme nivå i mange år og alt har blitt mye dyrere, derfor mener styret det er behov for en justering oppover.

Sak 4. Reiseliv.

Gerd orienterte fra turen til Stockholm/Åland i juni og turen til Vauldalen i august.

Begge turene var svært vellykket og det har kommet positive tilbakemeldinger fra flere deltakere om begge turene.

Referat fra turene ligger på vår hjemmeside.

Styret diskuterte neste års sommertur og ble enige om å satse på Sør-England og London i juni 2016 ( etter 12. juni). Gerd jobber med saken og vil orientere på medlemsmøtet om sted og tidspunkt for turen.

Sak 5. Nytt fra landsstyret.

Marie orienterte fra Landsstyremøtene i juni og august 2015. Det nye Landsstyret er på plass og jobber med å finne sin arbeidsform.

Sak 6. Representanter til Trondheim seniorråd 2015-2019.

Styret er enige om å foreslå Anne Marie Evjen som representant, alternativt vararepresentant til Trondheim Seniorråd for perioden 2015 – 2019.

Anne Marie er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet.

Sak 7. Eldreomsorgen i Trondheim, hvordan engasjere seg?

Med bakgrunn i alle de negative avisartiklene om eldreomsorgen i Trondheim kommune, hadde Kari på forhånd sendt styret et notat hvor hun peker på alle de alvorlige avvikene (1781) som var varslet i løpet av en 2-årsperiode. Hun viste også til kriterier som må oppfylles for at et sykehjem skal bli godkjent som Livsgledesykehjem. I følge Adresseavisa er ett av kriteriene “Virksomheten skal tilrettelegge for at beboerne får komme ut i frisk luft minst 15 minutter en gang i uka!” Foreningen har flere medlemmer som er på sykehjem.

Alle artiklene var skremmende lesing.

Styret diskuterte hvilke muligheter vi, som pensjonistforening, har til å påvirke, og styret ble enige om å sende en henvendelse til Trondheim Seniorråd, hvor vi uttrykker vår bekymring for eldreomsorgen i Trondheim og anmoder seniorrådet om å følge opp saken i de kanaler hvor de har påvirkningskraft.

Med bakgrunn i styrets diskusjon, utarbeider Marie et brev som oversendes Kari for evt. tilføyelser. Kari sender brevet til Seniorrådet med kopi til PFO og Anne Marie Evjen.

Sak 8. Neste år.

Følgende datoer for neste års aktiviteter ble vedtatt:

Type møte Dato

Årsmøte 27.01.2016

Styremøte 04.01.2016

Styremøte 01.02.2016

Styremøte 07.03.2016

Styremøte 02.05.2016

Styremøte 06.06.2016

Styremøte 05.09.2016

Styremøte 03.10.2016

Styremøte 07.11.2016

Styremøte 28.11.2016

Styremøte 28.11.2016

Styremøte 05.12.2016

Medlemsmøte 24.02.2016

Medlemsmøte 30.03.2016

Medlemsmøte 20.04.2016

Medlemsmøte 25.05.2016

Medlemsmøte 21.09.2016

Medlemsmøte 26.10.2016

Medlemsmøte 23.11.2016

Julelunsj 07.12.2016

Aktivitetsdag 10.05.2016

Trygghet i symfoni 19.05.2016

Dagtur (Hatlingsetra Uke 17

Sommertur (England) Etter 12.06.2016

 

Sak 9. Eventuelt

1. Ny forbundsleder, Arne Jensen, kommer på vårt septembermøte og vil bli presentert for medlemmene. Redaktør for Telepensjonisten, Gunnhild Skoglund, kommer på vårt oktobermøte.

2. Julelunsj – Gisela jobber med å skaffe underholdning og ønsker innspill fra styret.

3. Marie refererte nye pensjonister fra Telenor pensjonskasse.

Trondheim, 31. august 2015.

 Kari