Styremøte 9 mars

Tid: 9. mars 2015

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

Sak 1. Protokoll fra styremøte 2. februar og referat fra medlemsmøte 25. februar 2015.

Protokoll og referatet godkjent uten merknader.

Ang. PFO’s årsmøte 17. april, saken tas på neste styremøte.

Sak 2. Innkomne saker

Marie ga følgende orienteringer:

• Takkekort fra jubilant

• Invitasjon til reisekvelder, Gisela har deltatt på Torleif Bussreiser sin informasjonskveld og Ingrid, Gerd og Kari deltar på Smartreiser sitt møte på Sverresborg 9. mars.

• Tilbud om hurtigrutetur Trondheim – Bergen retur – tatt til etterretning.

• Tilbud fra Trondheim Røde Kors om tur til Mallorca hvor det er med helsepersonell. Legges ut på medlemsmøtet.

Sak 3. Økonomi

Jan la fram status regnskap og regnskap sett i forhold til budsjett.

Tatt til etterretning.

Sak 4. Reiseliv.

Gerd orienterte.

Det er fortsatt ledige plasser på turen til Stockholm/Åland.

Kari sender ut påminning om turen.

Spørsmål om hva som dekkes av reiseforsikringen etter fylte 75 år har blitt reist. I henhold til protokoll fra styremøte i PFO 26.02.2015 vil PFO’s styre innhente opplysninger fra reiseforsikringsselskaper om denne saken og informere sine medlemsorganisasjoner når de får svar. Styret vil avvente svar fra PFO.

Gerd informerer om saken på medlemsmøte..

Styret har mottatt tilbud fra TIDE reisebyrå. Gerd vurderer tilbudene.

Gerd foreslo at vi satser på London/Sør-England som mål for neste års sommertur, dvs. 2016. Styret sluttet seg til forslaget og Gerd undersøker mulighetene for en slik tur.

Sak 5. Landsmøtet, deltagelse og kostnader

Styret har mottatt følgende saker fra Landsstyret:

Informasjon om landsmøtet 2015.

Møtet holdes på Scandic Gardermoen hotell 27. – 28. mai

Landsmøtet starter kl 1000 27. mai

Frist for innsending av saker 26. februar.

Delegater til landsmøtet: Gisela Johannessen, Jan Ross, Gerd Grande, Kari Bugten.

Jan har undersøkt flytider/billettpriser. Før billetter bestilles vil Marie undersøke avslutningstidspunkt for møtet 28. mai.

Årsrapport for 2013 og 2014, Årsregnskap for 2013 og 2014, Budsjettforslag for 2015 – 2016.

Styret gjennomgikk ovennevnte, men har foreløpig ingen merknader. Styret vil ta opp saken på et senere styremøte og bli enige om hvilke spørsmål som skal stilles på Landsmøtet.

Forslag til sak/vedtaksendreing som skal behandles på Landsmøtet.

Styret foreslår følgende sak/vedtaksendring til Landsmøtet.

§ 7. 1. siste setning endres til. Dato og sted fastsettes av Landsstyret og meddeles foreningene senest 1 år før møtet.

Marie sender inn forslaget.

Sak 6. Julelunsjen 2015.

Gerd har innhentet tilbud fra tre hoteller i forbindelse med arrangering av julelunsjen 2015. Styret diskuterte tilbudene og ble enige om å satse på Scandic hotell, Lerkendal, denne gangen.

Gerd sørger for reservering til onsdag 9. desember 2015.

Gisela undersøker mulighetene for diverse underholdning.

Sak 7. Eventuelt.

1. Danseklubben P79 har gammeldans annenhver onsdag kl 1800 i Hornemansgården. Neste dans er 18. mars. Det er ønskelig med flere medlemmer. Spesielt menn oppfordres.

2. I påsken 2015 har Hornemansgården følgende åpningstider:

mandag 30. mars kl 10 – 14, tirsdag 31. mars kl 10 -14, Langfredag kl 12 – 15 og 1. påskedag kl 12 -15.

3. I følge PFO’s styremøteprotokoll av 26.02.2015, har avtalen med kommunen om drift av Hornemansgården enda ikke kommet i orden.

4. PFO tar opp saken angående reiseforskring etter fylte 75 år, ref. PFO’s protokoll av 26.02.2015.

Møtet hevet kl 1400.

Trondheim, 9. mars 2015.

Kari

Sekr.