Vedtektene for TELEPENSJONISTENE TROMSØ

Telepensjonistene Tromsø ble stiftet 24 januar 1994. På årsmøtet i 2016 ble vedtektene revidert.

 

       Vedtekter for Telepensjonistene Tromsø, stiftet 24.01.1994

Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2011
Vedtatt endret i årsmøtet 11. februar 2016

§ 1 Navn
Foreningens navn er: Telepensjonistene Tromsø

§ 2 Formål
Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund – som er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon og har som formål å samle alle telepensjonister i Tromsø kommune og andre kommuner i Troms og Finnmark for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.
Foreningen er selveiende, dvs. at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§ 3 Organisasjon
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeningen som omfatter et større geografisk område opprette lokale klubber innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse klubbenes virksomhet fastsattes av årsmøtet. Klubbleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4 Medlemskap
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefeller/samboer, kan bli medlem av foreningen.

§ 5 Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting medlemskontingent, jfr, § 5
– budsjett
– vedtektene, jfr. § 11
– oppretting av lokale klubber, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når
noen ber om det.
– innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7 Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer.
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Det åpnes likevel for kombinasjon av styreverv, for eksempel leder og sekretær. Et av styrets medlemmer bør være lokalredaktør og ha ansvar for foreningens hjemmesider.
Styrets medlemmer velges normalt for 2 år, men kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:
– en eller to vararepresentanter til styret
– to revisorer og en vararepresentant for disse
– valgkomite på inntil tre medlemmer og en vararepresentant
– arrangementskomite
– andre komiteer/utvalg
– der det er realistisk foreslås kandidat(er) til Eldreråd i kommunen for valgperiode på 4 år

§ 8 Styrets oppgaver og fullmakter
Styret skal
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak
som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komiteer/utvalg
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende møte og at regnskap og
beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

Tildeling av signaturrett er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alle anliggende.
Dette innbærer bl.a. fullmakt til å overdra og behefte fast eiendom.
Styrets leder og ett styremedlem i felleskap er tildelt signatur i foreningen.
Tildeling av prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alt som angår driften
av denne, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av bl.a. enhetens faste eiendom.
Styrets leder alene er tildelt prokura i foreningen.

§ 9 Møter
Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner detønskelig.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

§ 11 Vedtekter
Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.