Vedtektene for TELEPENSJONISTENE TROMSØ

Telepensjonistene Tromsø ble stiftet 24 januar 1994. På årsmøtet 14. februar 2018 ble vedtektene endret.

 

   

                                       Vedtekter  for Telepensjonistene Tromsø, stiftet 24.01.1994


Vedtatt endret i årsmøtet 17. mars 2011
Vedtatt endret i årsmøtet 11. februar 2016
Vedtatt endret i årsmøtet 14. februar 2018

§ 1 Navn
Foreningens navn er: Telepensjonistene Tromsø

§ 2 Formål
Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund  og har som formål å samle alle telepensjonister i Tromsø kommune og andre kommuner i Troms og Finnmark  for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

Foreningen er selveiende, dvs. at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§ 3 Organisasjon
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeningen som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Retningslinjer for disse avdelingenes virksomhet fastsattes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4 Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefeller/samboer, kan bli medlem av foreningen.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.

Det innkalles med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet, må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting medlemskontingent, jfr, § 5
– budsjett
– vedtekter, jfr. § 11
– oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når
noen ber om det.
– innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7 Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Det åpnes likevel for kombinasjon av styreverv, for eksempel leder og sekretær.

I tillegg bør redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.

Styrets medlemmer velges normalt for 2 år, men kan unntaksvis  velges for 1 år . Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:
– en eller to vararepresentanter til styret

– en revisor og et varamedlem for denne

– valgkomite på inntil tre medlemmer og en vararepresentant
– arrangementskomite
– andre komiteer/utvalg
– der det er realistisk foreslås kandidat(er) til Eldreråd i kommunen for valgperiode på 4 år

§ 8 Styrets oppgaver og fullmakter
Styret skal

– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål

– holde god kontakt med forbundets øvrige organer

– veilede og følge opp arbeidet til komiteer/utvalg

– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden

– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

Tildeling av signaturrett er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alle anliggende.
Dette innbærer bl.a. fullmakt til å overdra og behefte fast eiendom.
Styrets leder og ett styremedlem i felleskap er tildelt signatur i foreningen.
Tildeling av prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alt som angår driften
av denne, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av bl.a. enhetens faste eiendom.
Styrets leder alene er tildelt prokura i foreningen.

§  9 Møter
Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det
ønskelig.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.
Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring.
Gjenværende aktiva tilfaller forbundet.

§ 11 Vedtekter
Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.