Vedtekter Ålesund

Her finner du våre lokale vedtekter.

 

Vedtekter for Ålesund lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund

§ 1. Navn
Foreningens navn er Telepensjonistenes forening Ålesund

§ 2. Formål
Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i/på Sunnmøre for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§ 3. Organisasjon
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4. Medlemskap
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

§ 5. Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

§ 6. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
– budsjett
– vedtekter, jfr. § 11
– oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7
Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det.
– innkomne forslag.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7. Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.
Styret skal normalt velges for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.
Hvert år velges:
– en eller to vararepresentanter til styret
– en revisor og et varamedlem for denne
– arrangementskomite
– andre komiteer/utvalg
– der det er realistisk forslag til kandidat (er) til Eldreråd i kommunen (e) for
valgperiode på 4 år

§ 8. Styrets oppgaver
Styret skal
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de
tiltak som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komite/utvalg
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap
og beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

§ 9. Møter
Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall, overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§ 10. Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.
Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. Gjenværende aktiva tilfaller forbundet..

§ 11. Vedtekter
Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.