Vedtekter for Molde

Vedtekter for Molde

§ 1.
Foreningens navn er Molde Telepensjonistforening.

§ 2.
Formål
Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund, og har som formål å samle alle telepensjonistene i/på geografisk angitt sted relatert til Telenor for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige, samt kulturelle interesser.

§ 3.
Organisasjon
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale klubber innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse klubbenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Klubbleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4.
Medlemskap
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem av foreningen.

§ 5.
Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten i 2019 er:
For medlemmer: Kr. 250,- (uendret)
Medlemmer etter fylte 90 år: Kr. 100,- (uendret)

§ 6.
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting av kontingent, jfr. § 5
– budsjett
– vedtekter jfr. § 11
– oppretting av lokale klubber, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det
– innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de sakene som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7.
Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør lokalredaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett. Redaktør har ikke stemmerett.

Styret velges for 2 år, men kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:
– en eller to varamedlemmer til styret
– to revisorer og et varamedlem for disse
– valgkomité på inntil tre medlemmer og et varamedlem
– arrangementskomité
– andre komitéer/utvalg
– der det er realistisk foreslå kandidat(er) til Eldreråd i kommunen(e) for valgperioden på 4 år

§ 8.
Styrets oppgaver
Styret skal:
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk de tiltak som fremmer dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet i komitéer/utvalg
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

§ 9.
Møter
Lederen innkaller til styremøte og leder disse. Dersom lederen har forfall, overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§ 10.
Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6) og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet. Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

§ 11.
Vedtekter
Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12.
Oppmerksomhet ved bursdager
Når et medlem fyller 75 år, gir foreningen en oppmerksomhet med blomster eller en flaske vin etter ønske. Oppmerksomheten blir senere gitt hvert 5. år.

§ 13.
Blomster ved et medlems begravelse
Ved et medlems død, gir foreninga blomster med sløyfe og påskrift i anledning begravelsen. Dette gjelder medlemmer som har hatt sitt virke i Televerket/Telenor (styremøte 23.04.2008).

§ 14.
Honorar til leder, kasserer og sekretær
Leder og kasserer får begge kr. 1000,- pr. år, sekretæren får kr. 500,- pr. år. Honoraret skal være til dekning av utgifter for telefon, skrivepapir, blekkpatroner m.m. (årsmøte 26.01.2015).