Årsmøte 2017

Protokoll fra årsmøte 2017 - Gisela Johannessen ledet møtet

Telepensjonistenes forening

Trondheim

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 25. JANUAR 2017 kl 1200.

Sted: Det Norske Misjonsselskap, Sommerveita 4-6, Trondheim

 

Sak 1. Åpning Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2017 med å ønske godt nytt år og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.

Hun opplyste at etter årsmøte ville det bli vanlig medlemsmøte, hvor landsstyrets leder Arne Jenssen  ville holde innlegg.

Leder leste så opp navnene på følgende medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte:
Gerd Varskog

Egil Overland

Turid Steneng

Cate Singstad

Paula Haugan

Grete Stenersen

Roald Simonsen

Bjørn Grande

Greteliv Klungerbo

Kari Aagesen

Forsamlingen reiste seg og mintes dem med 1 minutts stillhet.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen. Leder opplyste at på grunn av sykdom og datatrøbbel ble innkalling til årsmøtet sendt ut noen dager senere enn fristen som er satt i vedtektene. Hun ba om merknader til innkallingen.

Ingen hadde merknader og innkallingen ble godkjent.

Det var 51stemmeberettigede på årsmøtet.

 

Sak 3. Godkjenning av saklista. Leder refererte saklista:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Godkjenning av saklista
  4. Konstituering Valg av møteleder Valg av møtesekretær Valg av tellekorps, 2 personer Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Årsberetning 2016
  6. Årsregnskap 2016
  7. Budsjettforslag 2017
  8. Valg
  9. Avslutning

Saklista ble godkjent uten merknader

Sak 4. Konstituering Til møteleder: Gisela Johannessen, valgt Til møtesekretær: Kari Bugten, valgt Til tellekorps: Dagny Ross, valgt Marit Dalen, valgt

Til å underskrive protokoll: Fridtjof Holthe, valgt Anny Østlyng, valgt

Sak 5. Årsberetning 2015 Årsberetningen var utsendt på forhånd.

Møteleder Gisela Johannessen leste opp årsberetningen, punkt for punkt og ba om merknader.

Merknad under Representasjon: Årsmøte PFO 28. april 2016: Årsberetningen blir rettet opp med Jan Ross i stedet for Gisela Johannessen. Årsberetningen ble godkjent uten andre merknader.

 Sak 6. Årsregnskap 2015 Kasserer Jan Ross la først fram Status Regnskap 01.01.2016 – 31.12.2016 og kommenterte tallene.   Han gikk deretter gjennom Hovedboka, og la videre fram resultat i forhold til budsjett. Han kommenterte beløpene på inntektssiden og utgiftssiden og viste til notene som var med.

Han ba etter dette om merknader og kommentarer til regnskapet.

Revisor Arnhild Aunan ba om ordet og roste kasserer for ett fint og ryddig regnskap som var lett å revidere.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak7. Budsjettforslag 2017. Kasserer Jan Ross la fram budsjettforslaget for 2017. Han gjennomgikk og kommenterte postene for inntekter og utgifter.

Det kom ingen kommentarer og budsjettforslaget 2017 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg Møteleder la fram valgkomiteens innstilling:

Styre: Led                   Marie Aashagen             2 år gjenvalg

Nestleder                       Leif Roger Simonsen     1 år  gjenvalg

Kasserer                        Jan Ross                          1 år gjenvalg

Varamedlem                 Harald Vik             1 år   gjenvalg

Varamedlem                 Else Gautvik          1 år   gjenvalg

 

Revisorer: Arnhild Nastad Aunan  1 år (gjenvalg)

Mary-Ann Østgård        1 år (gjenvalg)

Ingrid Vådal, vara for revisor 1 år (gjenvalg)

  

Arrangementskomité – velges for 1 år:

Kjellrun Hegg                   gjenvalg

Arnhild Nastad Aunan       gjenvalg

Kari Pettersen                   gjenvalg

Mary-Ann Østgård           ny

 Valgkomité – velges for 1 år:

Kjellrun Hegg          gjenvalg

Oddvar Varskog      gjenvalg

Bodil Grøstad          gjenvalg (vara)

Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.

Sak 10. Avslutning Leder Marie Aashagen sa avslutningsvis at hun, på vegne av styret og andre tillitsvalgte, takket for tilliten årsmøtet viste ved å velge dem på nytt.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Trondheim 2. februar 2017

Kari Bugten (sign) møtesekretær

 

_____________________                                                         ________________________ Fridtjof Holthe (sign)                                                                           Anny Østlyng (sign)