Styremøte 1 februar - referat

Tid: 01.februar 2016 kl. 1000

Sted: Hornemansgården (Kongensgt.7) møterom 4

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof, Brit, Leif Roger, Harald, Else

Forfall: Gerd, Else

Dette var første styremøte etter årsmøtet. De som går ut av styret var med på første halvdel av møtet og de nye i styre var med på hele møtet.

Marie ledet møtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøte 11. januar og medlemsmøte 27. januar 2016.

Til protokoll fra styremøte 11. januar:

Ingen merknader.

Til medlemsmøte 27. januar:
Ingen merknader.

 Sak 2. Etter Årsmøte.

Originale årsmøtepapirer med underskrifter – Årsberetning, Årsmøteprotokoll, Regnskap, Budsjett – ble samlet, og Jan sørger for innsending til Landsforbundet.

Sak 3 Innkomne saker

Marie orienterte om følgende:

Takkekort fra jubilanter.

Fra PFO:

Årsmøte avholdes 28. april – vi får med 3 deltakere.

Invitasjon til Reisetreff i Hornemansgården 2. februar kl 1400 – vi får med 2 deltakere.

Referat fra arbeidsutvalget – blir sendt ut til styret.

 Sak 4. Arbeidsoppgaver i styret.

Oversikt over styrets oppgaver fordelt på de enkelte styremedlemmer var sendt ut på forhånd.

For å gi de nye styremedlemmene en mer fyldig oversikt over oppgavene, redegjorde den enkelte i det “gamle” styret for sine oppgaver og gjøremål.

Tatt til foreløpig etterretning.

Sak 5. Æresmedlemskap

Styret diskuterte æresmedlemskap og kriterier for æresmedlemskap på generelt grunnlag.

Trondheimsforeningen har nedfelt egne kriterier, men er kjent med at det er ulik praksis i de forskjellige lokalforeningene. Styret er også usikre på om dette er en praksis som bør fortsette.

Det foreligger ingen retningslinjer fra sentralt hold.

Styret konkluderte med at dette er en sak som bør diskuteres sentralt, og at landsstyret kommer med føringer/ retningslinjer som gjelder for hele landet.

Marie tar saken opp i Landsstyret.

Sak 6. Takk til de som slutter.

Nestleder Gisela, styremedlem Gerd og varamedlemmene Ingrid og Fridtjof går ut av styret. De har vært med i flere år, og i år ønsket ikke de ikke gjenvalg.

Marie takket dem for utmerket arbeid og godt samarbeid i styret og overrekte gaver.

De takket for tiden de har vært med i syret og forlot styret etter denne saken.

Sak 7. Fordeling av oppgaver.

Med bakgrunn i informasjonen som ble gitt under sak 4, ble det nye styret enig om samme fordeling av oppgaver som tidligere, men med tilpassing etter hvert ved behov.

 Sak 8. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskap hittil i år og kommenterte tallene. Tatt til etterretning.

Det skal sendes ut krav om innbetaling av kontingent for 2016.

Styret ble enige om følgende framgangsmåte:

Kari sender ut krav om innbetaling på mail til alle med mailadresse og innbetalingsgiro i posten til de som ikke har mailadresse. Kontingenten i år er kr 250,- pr medlem og skal innbetales til kontonummer 0521 8574434.

Innbetalingsfrist ble satt til 20. mars 2016.

Sak 9. Reiseliv.

Brit tar oppgaven med reiseliv.

Brit og Kari deltar på Reisetreff i Hornemansgården 2. februar.

Styret har fått invitasjon til tur med hurtigruten til Kristiansund 9.mars med påmeldingsfrist 9. februar. 1 person fra hver forening kan delta. Marie sender ut invitasjon til styret. Det vil senere bli tatt stilling til hvem fra styret som skal delta.

 Sak 10. Vårens/høstens aktiviteter

Styret gjennomgikk vårens aktiviteter som allerede er vedtatt og sendt ut til medlemmene.

Det blir arbeidet videre med følgende aktiviteter:

  • Teaterkveld 17. mars – forestillingen “Vår” på hovedsenen på Trøndelag teater. Marie undersøker med teateret og får reservert 30 billetter.
  • Vårens 1-dagstur – forslag om tur til Hatlingsetra i Stod i Nord-Trøndelag.
  • Aktivitetsdagen 10. mai – Forslag om tur til Granåsen eller til Lian.
  • Det må tas stilling til hvor årets julelunsj skal arrangeres – Marie og Leif Roger undersøker muligheter.
  • Lederkonferanse mai 2016.

 Sak 11. Verving.

Det er veldig viktig å få inn nye medlemmer. Styret er derfor enig om å ha verving på saklista på alle styremøter i 2016 for å diskutere mulige tiltak. Det er vanskelig å få oversikt over alle som slutter med pensjon. Vervegruppen som er nedsatt sentralt har sendt brev til alle fagforeningen og bedt om oversikter fra dem. Vi vet ikke om dette vil hjelpe. Ellers er det som før jungeltelegrafen som fungerer best. Vi har fått 1 nytt medlem hittil i år, men har mistet 4.

Sak 12. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Møte hevet kl 1340.

Trondheim, 2. januar 2016.

Kari