Vedtekter Namsos

Vedtekter vedtatt av årsmøtet 2016

Vedtekter for Telepensjonistenes Forening Namsos

 1 Navn

Foreningens navn er ”Telepensjonistenes forening Namsos”

 2 Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister relatert til Telenors organisasjon i Trondheimsområdet for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 3 Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 • 4 Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomhet som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem av foreningen.

 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som etter purring ikke betaler medlemskontingenten, blir strøket fra medlemsregisteret.

 • 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen innen 15.februar. Det innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

 • Beretning
 • Revidert regnskap (regnskapet følger kalenderåret)
 • Fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
 • Budsjett
 • Vedtektene, jfr. § 11
 • Oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
 • Valg i henhold til § 7

I tillegg velges hvert år:

2 revisorer

Valgkomité på inntil 2 medlemmer

Arrangementskomité på 2 medlemmer

Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det

 • Innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

 7 Styret

Foreningen ledes av et styre på inntil 6 medlemmer med 1 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Et av styrets medlemmer bør være datakontakt og ha ansvar for foreningens hjemmesider. Styrets medlemmer velges normalt for 2 år, men kan som absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig, varamedlemmer for 1 år.

Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.                              

 8 Styrets oppgaver

Styret skal

 • Behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål
 • Holde god kontakt med forbundets øvrige organer
 • Oppnevne medlemmer/representanter til diverse komitéer og utvalg og veilede og følge opp arbeidet i disse
 • Foreslå kandidater til Seniorråd/Eldreråd i aktuelle kommuner
 • Oppnevne representanter til årsmøtet i PFO
 • Oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten
 • Påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden

  9 Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom leder har forfall overtar nestleder. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

 10 Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet. Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes Landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

 • 11 Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter, fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 Vedtatt på årsmøtet 10.februar 2016.