Årsmelding 2017 fra Østfold

Protokoll fra ÅRSMØTET i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.01.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 41 medlemmer.

Åpning ved leder Mai Britt Løken.

Valg av møteleder:     Mai Britt Løken, enstemmig valgt.

Valg av referent:         Hans Krugerud, enstemmig valgt.

Valg av tellekomité:    Åshild Wollner og Bjørn Tjelsbo, enstemmig valgt.

Til å undertegne protokollen ble Berit Johansen og Mai Åsheim valgt.

I forbindelse med årsmøtet, mintes vi våre avdøde medlemmer siden siste årsmøtet, med 1 minutts stillhet.

Følgende ble minnet:

Bjørg Andreassen,

William Sundby,

Sidsel Bustgård

Willy Jensen

  1. Beretning 2016.

Leder leste beretningen. Den ble enstemmig godkjent.

  1. Regnskap 2016.

Revidert regnskap ble delt ut og ble gjennomgått av kasserer.

Enstemmig godkjent.

  1. Innkomne forslag.

Forslag fra Severin Otnem. Behandles under pkt. 5.

  1. Budsjett 2017.

Forslag på budsjett for 2017 ble delt ut og gjennomgått av kasserer.

Enstemmig vedtatt.

  1. Vedtekter for lokalforeningen.

Forslaget fra Severin Otnem om å forandre vedtektene ble gjennomgått.

Forslaget ble avvist og styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

  1. Møteprogram 2017.

Møteprogram for 2017 ble delt ut og leder orienterte om et variert og interessant program. Møteprogrammet ble positivt mottatt.

Kåre orienterte om 2 alternative turer til «Peer Gynt» ved Gålåvannet i august.. Liste for påmelding ble sendt rundt. 16 stk var interesserte.

  1. Kjøkkentjeneste 2017.

Ansvarlig by for kjøkkentjenesten:

-Fredrikstad    22.02, 30.08 og 29.11

-Sarpsborg      29.03 og 27.09

-Moss              26.04 og 25.10 

  1. Valg.

Hans Krugerud la frem valgkomitéens forslag. Det nye styret ble som følger: 

Leder                          Johan Westgaard                    Fd       1 år

Ny Nestleder              Kåre Haug                              Sb        1 år      Ny

Kasserer                      Liv K. Pettersen                     Sb        1 år      Ikke på valg

Sekretær                     Mai Britt Løken                     Sb        2 år      Ny

Styremedlem              Solfrid Vogsted                      Sb        2 år     Ny

Styremedlem              Ellen Fredriksen                     M        1 år      Ikke på valg

Varamedlem               Arild Bodahl                          Mysen 1 år      Ny

Varamedlem               Åshild Wollner                       M        1 år      Ny

 

Web-ansvarlig            Åshild Wollner                       M        1 år      Gjenvalg

Revisor                        Mai Åsheim                            Sb        1 år      Gjenvalg

Revisor                        Bjørg Garseg                          Askim 1 år      Gjenvalg

 

Kontaktperson:

Moss  

Erik Lauritsen                         Gjenvalg

Fredrikstad 

Raymond Pettersen                Gjenvalg

Sarpsborg 

Kari Marberg               Ny

Halden  

Thor Gundersen          Ny

Kjøkkenkomité:          Går på omgang mellom byene.

Valgkomité:

Mai Britt Løken                       Sb        1 år      Ny

Raymond Pettersen                Fd       1 år      Ny

Erik Lauritsen                         M        1 år      Ny

Styrets medlemmer velges normalt for 2 år, de øvrige for 1 år.

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

Mai Britt overrakt en vakker blomsterbukett til Inger Brueland og Hans Krugerud for deres innsats i det avgående styret. Kåre Haug takket Mai Britt for hennes store innsats som leder for Telepensjonistene i Østfold, og overrakte henne en vakker blomsterbukett.

 

Sarpsborg/Moss, den 26. jan. 2017

Berit Johansen                                                          Mai Åsheim