Årsmøte 06.02.2020.

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 06.02.2020 kl 13.00

 

Møtet ble holdt på Sanitetshjemmet på Bogneset.
50 medlemmer med stemmerett var tilstede.

 

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet, og ønsket alle velkommen til årets første samling,
og da spesielt Jan-Ove Eiksund og Rose-Marie Jonsson som var årets første nye medlemmer.

Deretter fremsa han minneord over Kjellaug Spjelkavik, Judith Heitmann, Svanhild Standal
og Sigrun Engen Helseth som har gått bort i løpet av året.
Jon Helseth døde 21. januar 2020.
Møtet hedret de avdøde med ett minutt stillhet.

Referat fra julemøte/40 års jubileum 03.12.2019 ble opplest og godkjent uten merknad.

Deretter ble Årsmøtet satt.

Det var ingen merknader til innkallingen og følgende og dagsorden ble godkjent.

DAGSORDEN:

1 Åpning

2 Årsberetning 2019

3 Revidert regnskap 2019

4 Vedtekter for TP Ålesund

5 Fastsetting av medlemskontingent

6 Innkomne forslag

7 Valg

 

Sak 1 Åpning

Leder Inge Westad åpnet og ledet Årsmøtet.
Protokollfører var Arnhild Løndal.
Edel Slinning og John Ivar Heggen ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Årsberetning 2019

Styrets årsberetning for 2019 ble opplest og godkjent uten merknad.
Medlemsutviklingen i foreningen er god. I 2019 ble 5 nye medlemmer innmeldt.
Pr. 31.12.2019. hadde TP Ålesund 80 medlemmer.

Sak 3 Revidert regnskap for 2018

Kasserer Solveig Løwensprung fremla revidert regnskap for 2019, herunder også status og beholdninger og kommenterte de enkelte postene.
Det fremkom ingen merknader.
Økonomien i foreningen er god.

Vedtak:
Regnskapet for 2019 er enstemmig godkjent.

Sak 4 Vedtekter for TP Ålesund

Nestleder Inge Paul Kleppe refererte vedtektene for TP Ålesund.
Styret fremmet følgende forslag til tilføyninger i tekst:

§1 Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret
med foretaksnr. 816 900 522.

§ 6 Endringer i styresammensetningen meldes Brønnøysundregisterne / Frivillighetsregisteret normalt etter hvert årsmøte.

§ 10 Endres slik at den er i samsvar med forbundets landsmøtevedtak om rammevedtekter.

Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Fastsetting av medlemskontingent

Styret la frem forslag om at medlemskontingenten for 2020 skal være uendret.
Kontingenten er kr.200,- pr. medlem pr. år.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2020 er kr.200,- pr. medlem.

Sak 6 Innkomne forslag

Styret la fram forslag om at godtgjøring til styret for 2019 skal være
på kr. 2000,- til leder, kr 2000,- til kasserer, kr.2000,- til nestleder, kr.1500,- til styremedlem
kr 2000,- til sekretær og kr.1500,- til redaktør.
De øvrige tillitsvalgte honoreres med gavekort på kr 300,- når de fratrer sine verv.
Sigurd Kolseth fremmet forslag om at arrangementskomiteen skal honoreres med kr.500,- pr år
pr. medlem av komiteen.

Vedtak:
Årsmøtet støtter forslaget fra Sigurd Kolseth.
Årsmøtet støtter styrets forslag på de øvrige honorarene.
Ingen andre saker til behandling.

Sak 7 Valg

Årets valgkomite har hatt følgende sammensetning:
Ola Måløy, Margrethe Løken og Arnhild Løndal.

Arnhild Løndal la fram valgkomiteens innstilling.
Deretter ble valget gjennomført v/leder.

Vedtak:
Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder : Inge Westad gjenvalgt for 2 år
Nestleder: Inge Paul Kleppe gjenvalgt for 1 år
Kasserer: Hans Berg ny valgt for 2 år
Sekretær: Arnhild Løndal gjenvalgt for 1år
Styremedlem: Gunnveig Sollid Skilbrei ikke på valg
Varamedlemmer:
1. vara: Anne Grete Honningsvåg gjenvalgt for 1 år
2. vara: Gerd Waage gjenvalgt for 1 år
Revisor: Laila Wik Romestrand gjenvalgt for 1 år
Vara: Solveig Løwensprung ny valgt for 1 år
Turkomite: Gerd Waage ny valgt for 1 år
Ingrid Dyrli Øie gjenvalgt for 1 år
Redaktør hjemmeside : Dan Alfred Vindheim gjenvalgt for 1 år
Vara: Aud Sørvaag gjenvalgt for 1 år
Arrangementskomite: Marit Heggen ny valgt for 1 år
John Ivar Heggen ny valgt for 1år
Erlend Nordli ny valgt for 1 år
Valgkomite: Gunnveig Sollid Skilbrei ny valgt for 1 år
Haldor Skarbø ny valgt for 1 år
Kjetil Romestrand ny valgt for 1 år

 

Samtlige kandidater er blitt forespurt og sagt seg villige til de enkelte vervene.
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
.
Leder takket avtroppende tillitsvalgte for innsatsen og overrakte gavekort.

Inger Johanne Andersen bidro med å lese fine dikt.
Hun åpnet med diktet "Nyttår" av Aakre,fortsatte med "Lyktemannen" og et dikt om kjærlighet med tittelen "Kjærlighetens evangelium" og avsluttet med et humoristisk dikt med tittelen "Smil i hverdagen"

Leder takket Inger Johanne for hyggelig bidrag, og oppfordret også andre medlemmer til
å komme med innslag på møtene.

Som vanlig var det matservering og loddsalg.
Lapskaus, kaker og kaffe stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr.5.500 ,- brutto.
Dagens møte ble som vanlig avsluttet med allsang.

Til slutt takket leder for frammøte og hevet møtet kl 15.30.

Neste møte er torsdag 5..mars 2020.

 

Ålesund  06.02. 2020

 

Inge Westad                                                                         Arnhild Løndal

-styreleder-                                                                              – referent-

 

Edel Slinning                                                                        John Ivar Heggen

 

Bilder fra Årsmøte:

 

Er det noen medlemmer som har bilder de ønsker å ha med på siden?

Vennligst send dem til redaktøren på mail:   tpalesund@gmail.com