Årsmøte 2015

Årsmøtet ble holdt 11. februar 2015 på HIAS i Sandnessjøen.

Helgeland Telepensjonistforening

Årsberetning for 2014

Styret i Helgeland Telepensjonistforening har i 2014 bestått av:

Leder:                           Oddvar Ulvang
Nestleder:                   Astrid Urdahl
Kasserer:                     Ingvard Johansen
Sekretær:                    Marta Rønning
Styremedlem:             Eilif Dagsvik – Mosjøen
Styremedlem:             Jorunn Jakobsen – Mo i Rana
Styremedlem              Karl Bratland – Brønnøysund
Varamedlem:             Bjørg Storheil Øhrling
Revisor:                       Olav Kristoffersen og Margrethe Herset
Vararevisor:                Torunn Ottestad.
Valgkomité:                Asbjørg Hagenes, Anne Sophie Egeness og Kari Hestnes
Vara:                           Anne-Lise Lauritzen

Det har i perioden vært tre styremøter. På grunn av styremedlemmenes geografiske spredning, har møtene som tidligere år delvis vært avviklet som telefonkonferanser. Leder har ved et par anledninger hatt telefonisk kontakt med styremedlemmene for konsultasjon, uten at dette kan kalles formelle styremøter.

Foreningen har ved utgangen av 2014 136 medlemmer. Det er fire færre enn ved utgangen av 2013. I løpet av året har vi fått tre nye medlemmer, men vi har dessverre hatt en avgang på syv medlemmer – en er død og seks har meldt seg ut p.g.a. alder.

I tiden 17. – 20. juni gjennomførte vi en busstur med Trones Touring til Sør-Trøndelag.

Våre 47 deltakere besøkte Løkken Verk, Hitra, Ørlandet med Austråt og Åfjord før turen gikk tilbake til Helgeland. 24 av foreningens medlemmer deltok, men for å få nok deltakere, måtte vi invitere interessenter utenfor våre rekker. Mange av disse har også tidligere vært med på turene våre.

Lederkonferansen 2014 ble avviklet på Gardermoen 20. mai. Helgeland Telepensjonist-forening hadde ingen delegater, men leder deltok på konferansen i egenskap av styremedlem i Telepensjonistenes Landsforbund, der leder også har deltatt på fire styremøter i 2014.

Sandnessjøen, den 14. januar 2015

Oddvar Ulvang, leder

 

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen onsdag 11. februar 2015, kl 11.30.

27 medlemmer var til stede.

Sak 1/15  Åpning ved lederen.
Oddvar Ulvang ønsket velkommen til årsmøtet.
1 medlem var gått bort, Ingeborg Kristoffersen.  Hun ble minnet med ett minutts stillhet.
Det var ingen merknader til innkallinga og den ble enstemmig godkjent.

Sak 2/15  Valg av møteleder og referent
Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent.

Sak 3/15  Årsberetning for 2014.
Oddvar Ulvang leste årsberetningen.  Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 4/15  Regnskap 2014 og budsjett 2015.
Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer.
Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Sak 5/15  Innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Sak 6/15  Dekning av reiseutgifter.
De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering.  De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket kr 2, 50 pr km og kr 0,30 pr passasjer, og selvsagt bompenger.  Dette er gjeldende sats og ble godkjent uten endringer.

Sak 7/15  Valg.

Leder refererte valgkomiteens forslag til styre.
Leder:                  Oddvar Ulvang                                 (for 1 år)
Nestleder:          Astrid Urdahl                    (ikke på valg)
Kasserer:            Ingvard Johansen           (gjenvalgt for 2 år)
Sekretær:           Marta Rønning                                 (ikke på valg)
Styremedlem:   Karl Bratland, Brønnøysund          (ikke på valg)
”                            Rigmor Bosness                                (ny for 2 år)
”                            Eilif Dagsvik, Mosjøen                    (ikke på valg)
Varamedlem:     Bjørg Øhrling                                    (gjenvalgt for 1 år)
Revisor:               Margrethe Herset                             (gjenvalgt for 1 år)
”                            Olav Kristoffersen                              (gjenvalgt for 1 år)
Vararevisor:       Torunn Ottestad                                 (gjenvalgt for 1 år)
Turkomite:        Oddvar Ulvang (leder)                        (gjenvalgt for 1 år)
”                           May Helen Dagsvik                              (gjenvalgt for 1 år)
”                           Karin Gotaas                                          (gjenvalgt for 1 år)
Valgkomite:       Asbjørg Hagenes                                   (gjenvalgt for 1 år)
”                           Anne Sophie Egeness                            (gjenvalgt for 1 år)
”                           Anne-Lise Lauritzen                              (gjenvalgt for 1 år)
Vara:                   Kari Hestnes                                            (gjenvalgt for 1 år)

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet slutt 1230.

Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne.  Praten gikk livlig og glade minner ble delt.
Ingvard Johansen leste muntre historier  fra  Arthur Arntsens bok: Ho Emma.

Sandnessjøen, 11.02.2014
Marta Rønning (sign)
Oddvar Ulvang, leder