Protokoll fra årsmøte 2016

Protokoll fra årsmøte 2016

Protokoll fra årsmøtet i Glåmdal Telepensjonistforening.

2016

Årsmøtet ble avholdt torsdag 28.januar 2016 i LHL sine lokaler på Rasta.

Det møtte 30 medlemmer.

 

  1. Åpning.

Aina Holen åpnet årsmøtet kl. 18.00 og ønsket alle velkommen til møtet.

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om Inga Nystuen og Ingrid Sørensen som har gått bort siden forrige årsmøte.

  1. Konstituering.

Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen.

Disse ble valgt:

Møteleder                    : Aina Holen.

Sekretær                     : Asbjørg Elserud.

Underskrive protokoll : Grethe Knutsen og Berit Mykkestue.

  1. Styrets årsberetning.

Aina Holen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges denne protokollen.

  1. Regnskap 2015.

Regnskapet 2015 ble enstemmig godkjent. Godkjent av revisorene.

  1. Budsjett 2016.

Budsjettet 2016 ble enstemmig godkjent.

  1. Behandle innkomne forslag og saker.

Web-ansvarlig

Etter flere år å ha vært uten web-ansvarlig for hjemmesiden vår, har Rolf Lilleskjæret tatt på seg den jobben. Han skal være kontaktperson for den som har ansvaret sentralt, og holde seg oppdatert med eventuelle endringer i systemet. Jobben består i å oppdatere siden vår lokalt etter innspill fra styret/medlemmer. Styret synes denne jobben er såpass viktig at vi foreslår at årsmøtet godkjenner en årlig godtgjørelse på kr. 500.

Årsmøtet godkjente godtgjørelsen uten merknader.

Medlemsavgift også for de som fyller 80 år

Medlemmer som har fylt 80 år har vært fritatt for medlemsavgift. Forslag fra styret er at de som fra og med 2016 fyller 80 år må betale medlemsavgift. Dette på grunn av at søknad om tilskudd fra staten gjelder antall betalende medlemmer.

Årsmøtet godkjente endringen uten merknader.

7 Valg.

Valgkomiteens forslag ble presentert av Berit Mykkestue.

Alle tok gjenvalg.

Leder                       : Aina Holen               gjenvalgt for 2 år

Nestleder                 : Kari Aanerud               ikke på valg

Kasserer                 : Gerd Paulsen             ikke på valg

Sekretær                 : Asbjørg Elserud          ikke på valg

 

Styremedlem           : Leikvin Solbakken     gjenvalgt for 2 år

Styremedlem           : Elisabeth Bråthen       ikke på valg

Varamedlem           : Roald Grotle                gjenvalgt for 1 år

Varamedlem           : Bjørg Nygård              gjenvalgt for 1 år

 

Arr.komite               : May-Brith Moen          gjenvalgt for 1 år

Arr.komite               : Else Hauger               gjenvalgt for 1 år

Revisor                   : Målfrid Henaug           gjenvalgt for 1 år

Revisor                   : Wigdis Solbaken         gjenvalgt for 1 år

Vara revisor             : Rolf Hauger                gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomite             : Berit Mykkestue         gjenvalgt for 1 år

Valgkomite             : Anne Lise Lillehagen gjenvalgt for 1 år

Vara valgkomite     : Sverre Moen               gjenvalgt for 1 år

 

Valget ble godkjent.

Som web-ansvarlig møter Rolf Lilleskjæret på styremøter, han har ikke stemmerett, men har tale/forslagsrett.

Møtet ble hevet kl. 18.30

Etter årsmøtet ble det utlodning og servering av snitter, kake og kaffe.

Referent:   Asbjørg Elserud

Godkjent:   Aina Holen

 

Underskrifter:

 

______________________                                           _________________________

Grethe Knutsen                                                                 Berit Mykkestue