Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 02.02.2017 kl 13.00

Møtet ble holdt på Sanitetssenteret i Ålesund.
53 medlemmer med stemmerett var tilstede.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet, og ønsket alle velkommen til årets første samling, og da spesielt Karin Brandt, Kåre Vestad, Håkon Svensli og Randi Vågsholm som var nye
medlemmer.
Som vanlig var det allsang og servering, denne gang var det lapskaus, kaffe og kaker på menyen.

Referat fra julemøte 08.12.2016 ble opplest og godkjent uten merknader.

Deretter ble Årsmøtet satt.

Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble deretter godkjent.

DAGSORDEN:

1 Åpning

2 Årsberetning 2016

3 Revidert regnskap 2016

4 Fastsetting av medlemskontingent

5 Innkomne forslag

6 Valg

Sak1 Åpning

Leder Helge Haram åpnet og ledet Årsmøtet.
Protokollfører var Arnhild Løndal
.Gunnveig Sollid Skilbrei og Roe Holen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 2 Årsberetning 2017

Styrets årsberetning for 2016 ble opplest av leder, og godkjent uten merknad.
Medlemsutviklingen i foreningen er god. I 2016 ble 1 medlem utmeldt og 7 nye medlemmer ble innmeldt. Pr. 31.12.2016 har foreningen 73 medlemmer.

Sak 3 Revidert regnskap for 2016
Kasserer Helge Schrøder fremla revidert regnskapet for 2016 og kommenterte de enkelte postene.
Det fremkom ingen merknader.

Økonomien i foreningen er god.

Vedtak:
Regnskapet for 2016 er enstemmig godkjent.
Regnskapet er vedlagt protokollen.

Sak 4 Fastsetting av medlemskontingent

Styret la frem forslag om at medlemskontingenten for 2017 skal være uendret fra 2016.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2017 er kr. 150,- pr. medlem pr. år.

Sak 5 Innkomne forslag

Styret la fram forslag om at godtgjøring til styret for 2016 skal være
på kr. 2000 til leder, kr 1500 til kasserer og kr 1500 til serkretær.
De øvrige tillitsvalgte honoreres med gavekort når de fratrer sine verv.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.

Ingen andre saker til behandling.

Sak 6 Valg

Årets valgkomite har hatt følgende sammensetning:

Solveig Løwensprung, Vigdis Haram, Helge Schrøder

Vigdis Haram la fram valgkomiteens innstilling.
Deretter ble valget gjennomført v/leder.

Vedtak:
Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder : Helge Haram gjenvalgt 2 år
Nestleder:Inge Westadgjenvalgt 2år
Kasserer:Helge Schrøderikke på valg
Sekretær:Arnhild Løndalikke på valg
Styremedlem Erlend Nordli gjenvalgt 2 år

Varamedlemmer: 1. vara Aud Sørvaag gjenvalgt 1 år
2.vara Anne Grete Honningsvåg ny valgt for 1 år

Revisor: Laila Wik Romestrand gjenvalgt for 1 år
Vara: Hans Berg gjenvalgt for 1 år.

Turkomite: Solveig Løwensprung gjenvalgt for 1 år
Vigdis Haram gjenvalgt for 1 år.

Redaktør hjemmeside: Aud Sørvaag gjenvalgt for 1 år.
Vara: Erlend Nordli gjenvalgt for 1 år.

Arrangementskomite: Helge Schrøder gjenvalgt for 1 år
Erlend Nordli gjenvalgt for 1 år
Solveig Kalvø gjenvalgt for 1år
Rigmor L Pedersen gjenvalgt for 1 år.

Valgkomite: Anne Grete Honningsvåg nyvalgt for 1 år
Ingrid Dyrli Øie nyvalgt for 1 år
Haldor Skarbø.nyvalgt for 1 år

Samtlige kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kaker og medlemmene hygget seg i sosialt samvær.
Reidun Svensen hilste fra Gunnhild Liavåg, som dessverre ikke kunne være tilstede på grunn av sykdom. Gerd Olsen hilste fra Solveig Årseth som nå bor på Skarbøvik Sykehjem.

Leder takket avtroppende valgkomite for deres arbeid og overrakte gavekort

Vigdis Haram, Solveig Løwensprung og Helge Schrøder fikk gavekort for sin innsats i valgkomiteen.
Vigdis Haram, Solveig Løwensprung og Helge Schrøder

Loddsalget innbrakte kr.5.500,- brutto.

Leder Helge Haram takket for godt frammøte og hevet møtet kl. 15.30.
Neste møte er torsdag 02.mars 2017

Ålesund 02.02.2017

Helge Haram                                                                  Arnhild Løndal
-styreleder-                                                                         – referent-

Roe Holen                                                                Gunnveig Sollid Skilbrei