Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Helgeland Telepensjonistforening

 

 

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen tirsdag 14. februar 2017, kl 11.30.

24 medlemmer var til stede.

Sak 1/17  Åpning ved lederen.

Turid Nordnes ønsket velkommen til årsmøtet. Hilsen til årsmøtet fra Astrid Urdahl,  Margrethe Herset, Odd Larsen, og Brit og Olav Holmvik.  Deretter 1 minutts stillet for 3 medlemmer som var gått bort: Herlaug Pedersen, Kirsten Grande og Tore Øhrling

Det var ingen merknader til innkallinga og den ble enstemmig godkjent.

 

Sak 2/17  Valg av møteleder og referent

Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent. Til å underskrive protokollen ble Anne Marie Ulvang  og Oddvar  Ulvang valgt.

Sak 3/17  Årsberetning for 2016.

Turid Nordnes  leste årsberetningen.  Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 4/17 Kontingent 2017

Ingen forslag til endring.  Kontingenten blir som før.

Sak 5/16  Innkomne forslag.

  1. Styrehonorar til kasserer økes med kr 1000,-. Beløpet  tas fra turer med lotteri.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

  1. Sponsing helt eller delvis av f.eks julebord, eller turer i nærområdet, slik at flere kan nyte godt av dette.

Vedtak: Det betales et beløp pr medlem når det arrangeres noe felles, f.eks  julebord i Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana eller Tonnes eller andre steder.  Noen må da rapportere til styret at så mange har vært samlet til felles hygge, og vi kan overføre rett beløp til vedkommende som kanskje har lagt ut midlertidig, eller vi kan få tilsendt faktura for restbeløpet fra møtestedet.  Beløp pr medlem bestemmes av styret.

 

Sak 6/17 Regnskap 2016 og budsjett 2017.

Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer.  Regnskap ble enstemmig godkjent. Budsjett godkjent med endringer vedtatt i  sak 5.

Sak 7/17  Dekning av reiseutgifter.

Blir som tidligere: De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering.  De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket           kr 2, 50 pr km og kr 0,45 pr passasjer, og selvsagt bompenger.

Sak 8/17  Valg.

Leder refererte valgkomiteens forslag til styre.

Leder:             Turid Nordnes                        På valg                                    2 år
Nestleder:       Astrid Urdahl                          Ikke på valg                1 år igjen
Kasserer:         Ingvard Johansen                   På valg                                    2 år
Sekretær:        Marta Rønning                      Ikke på valg                1 år igjen
Styremedlem: Rigmor Bosness                     På valg                                    2 år
”               Brit Albertsen                         Ikke på valg                1 år igjen
”               Eilif Dagsvik, Mosjøen         Ikke på valg               1 år igjen

 

Følgende har ett års funksjonstid:

Varamedlem:             Bjørg Øhrling                       På valg
Revisor:           Kjell Erling Bardal (ny)                 På valg
”                  Olav Kristoffersen                                På valg
Vararevisor:    Torunn Ottestad                             På valg
Turkomite:     Turid Nordnes (leder)                  På valg
”                May Helen Dagsvik                              På valg
”                 Greta Ingebrigtsen                              På valg

Valgkomite:    Asbjørg Hagenes                          På valg
”                Anne-Lise Lauritzen                           På valg
”                 Wenche Pettersen                               På valg
Vara:               Svein Næstby                                 På valg

 

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet slutt 1220.

 

Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne. Praten gikk livlig og glade minner ble delt.

Ingvard Johansen leste muntre historier  fra  Asbjørn Dybwads samlede verker.  Leder opplyste at årets utenlandstur blir til Montenegro 23. september.  Påmeldingsfrist vil bli meddelt senere.

 

Sandnessjøen, 14.02.2016

Marta Rønning, referent