Årsmøte 2018

Protokoll

Telepensjonistenes forening

Trondheim

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 31. JANUAR 2018 kl. 1200.

Sted: Det Norske Misjonsselskap, Sommerveita 4-6, Trondheim

Sak 1. Åpning
Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2018 med å ønske godt nytt år og ønske alle hjertelig velkommen til møtet.

Hun opplyste at etter årsmøte ville det bli vanlig medlemsmøte, hvor landsstyremedlem Einar Nymoen ville holde innlegg.

Leder Marie Aashagen leste så opp navnene på følgende medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte:

Oddbjørg Almenning

Hartvig Jentoft

Magnhild Israelsen

Bjørn Einar Kilaas

Forsamlingen reiste seg og mintes dem med 1 minutts stillhet.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen.
Leder Marie Aashagen viste til innkallingen, som i henhold til vedtektenes § 6, var sendt ut med minst 2 ukers varsel. Hun ba om merknader.

Ingen hadde merknader og innkallingen ble godkjent.

Det var 60 stemmeberettigede på årsmøtet.

 Sak 3. Godkjenning av saklista.
Leder Marie Aashagen refererte saklista:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av saklista
 4. Konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av møtesekretær
  Valg av tellekorps, 2 personer
  Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning 2017
 6. Årsregnskap 2017
 7. Vedtektsendringer
 8. Innkomne forslag (herunder kontingent)
 9. Budsjettforslag 2018
 10. Valg
 11. Avslutning

Saklista ble godkjent uten merknader.

Sak 4. Konstituering
Til møteleder: Gisela Johannessen, valgt
Til møtesekretær: Kari Bugten, valgt
Til tellekorps:
valgt: Ståle Engdal
valgt: Oddvar Søberg

Til å underskrive protokoll:
valgt: Ingrid Jentoft
valgt: Unni Schawland

Sak 5. Årsberetning 2017
Årsberetningen var sendt ut på forhånd.

Møteleder Gisela Johannessen leste opp årsberetningen, punkt for punkt og ba om merknader.

Merknad under Møter: Statistikk pr 25.11.16 rettes til Statistikk pr 25.11.17.

Årsberetningen ble godkjent uten andre merknader.

Sak 6. Årsregnskap 2015
Kasserer Jan Ross la først fram Regnskap 01.01.2017 – 31.12.2017, HOVEDBOK, og kommenterte tallene.   Han gikk deretter gjennom resultat Regnskap i forhold til budsjett og kommenterte beløpene på inntektssiden og utgiftssiden og viste til notene som var med. Til slutt la han fram STATUS, Kapital pr 01.01.2017 og Kapital pr 31.12.2017.

Han ba etter dette om merknader og kommentarer til Regnskapet.

Årsregnskapet var revidert og funnet i orden av revisorene Arnhild Nastad Aunan og Mary.Ann Østgård.

Det kom ingen merknader, og Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak 7. Vedtektsendringer.
Styret hadde sendt inn forslag om endringer i vedtektenes § 2, § 5, § 7, § 8 og § 10, for at de skal komme i samsvar med «Mal for vedtekter for lokalforeningene i Telepensjonistenes landsforbund», vedtatt på Landsmøtet 9. og 10. mai 2017.

Møteleder leste opp endringene, paragraf for paragraf, og ba om merknader:

 • 2 Formål – «relatert til Telenors organisasjon» i første setning strykes.
 • 5 Kontingent – «i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeninger» føyes til i første setning.
 • 7 Styret – «inntil 7 medlemmer med 2 varamedlemmer» strykes og «minimum 5 medlemmer» føyes til i første setning. «være datakontakt og» strykes i tredje setning. «men kan unntaksvis velges for 1 år» føyes til som siste del av setning 4.
 • 8 Styrets oppgaver. – Ny siste pinne «Sørge for at foreningens nettsider vedlikeholdes».
 • 10 Oppløsning – Siste setning går ut og erstattes med «Gjenværende aktiva tilfaller forbundet.».

Det kom ingen merknader til forslaget, og vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Innkomne forslag.
Møteleder Gisela Johannessen leste opp styrets forslag og ba om merknader:
«Styret foreslår at vi beholder kontingenten uforandret for 2018. Kontingenten vil da fortsatt være kr 250,- pr medlem pr år».

Forslaget ble enstemmig vedtatt uten merknader.

Sak 9. Budsjettforslag 2017.
Kasserer Jan Ross la fram budsjettforslaget for 2017. Han gjennomgikk og kommenterte postene for inntekter og utgifter.

Det kom ingen kommentarer og budsjettforslaget for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Sak10. Valg
Møteleder Gisela Johannessen leste opp fram valgkomiteens innstilling:

Styre:
Nestleder                       Leif Roger Simonsen     1 år gjenvalg
Kasserer                        Jan Ross                          1 år gjenvalg
Sekretær                        Kari Bugten                     1 år gjenvalg
Styremedlem                 Brit Vanvikmyr                2 år gjenvalg

Varamedlem               Harald Vik                  1 år   gjenvalg
Varamedlem               Fridtjof Holthe                        1 år   ny

Revisorer:
Arnhild Nastad Aunan  1 år (gjenvalg)
Mary-Ann Østgård        1 år (gjenvalg)
Ståle Engdal                   1 år ny

Arrangementskomité – velges for 1 år:
Kjellrun Hegg                   gjenvalg
Arnhild Nastad Aunan               gjenvalg
Inger  Helmersen              ny
Mary-Ann Østgård           gjenvalg

Valgkomité – velges for 1 år:
Kjellrun Hegg          gjenvalg
Helge Moe              ny
Bodil Grøstad          gjenvalg (vara)

Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.

Sak 10. Avslutning
Leder Marie Aashagen sa avslutningsvis at hun, på vegne av styret og andre tillitsvalgte, takket for tilliten årsmøtet viste ved å velge dem på nytt og ønsket nye tillitsvalgte velkommen.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Trondheim 4. februar 2018

Kari Bugten (Sign)
møtesekretær

____________________                                                         ________________________
Ingrid Jentoft  ( Sign.)                                                                                 Unni Schawland(Sign.)