Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

 

 

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen tirsdag 13. februar 2018, kl 11.30.

26 medlemmer var til stede.

Sak 1/18  Åpning ved lederen.

Turid Nordnes ønsket velkommen til årsmøtet. Hilsen til årsmøtet fra Astrid Urdahl og Margrethe Herset.  Deretter 1 minutts stillhet for 2 medlemmer som var gått bort: Torbjørn Grande og Dagfinn Dalen. Ingen merknader til innkallinga og den ble enstemmig godkjent.

 

Sak 2/18  Valg av møteleder og sekretær

Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent. Til å underskrive protokollen ble Torunn Ottestad og Charles Jacobsen valgt.

Sak 3/18  Årsberetning for 2017

Turid Nordnes leste årsberetningen .  Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 4/18 Kontingent 2018

Vedtekter for lokalforeningen gjennomgått i henhold til sentrale føringer.                Vedtektene godkjent og vår kontingent blir som før kr 150,- pr medlem.

Sak 5/18 Regnskap 2017 og budsjett 2018.

Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer.  I regnskap 2017 er mottatt tilskudd  for 2018 fra forbundet. Budsjett 2018 har økte utgifter til styrehonorar:  leder  kr  3500,-,  turleder  kr  500,-, kasserer  kr 2000,-,  sekretær kr  1000,-. Regnskap og budsjett  enstemmig godkjent.

Sak 6/18  Innkomne saker.

Ingen saker mottatt.

Sak 7/18  Dekning av reiseutgifter.

Blir som tidligere: De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering.  De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket kr 2, 50 pr km og kr 0,45 pr passasjer, og selvsagt bompenger.

Sak 8/18

Leder refererte valgkomiteens forslag til styre.

 

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet slutt 1220.

Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne. Praten gikk livlig og glade minner ble delt.

Ingvard Johansen leste muntre  dikt av Helge Stangnes.

 

Sandnessjøen, 13.02.2018

Marta Rønning, referent