Årsmøte 2019

Førdehuset/Utstillingssalen

Telepensjonistlaget
Sogn og Fjordane.

Protokoll frå

Årsmøte i Telepensjonistlaget torsdag 12 februar 2019 kl 1100.
Møtestad: Førdehuset/Utstillingssalen.

Sak 1. Opning
Leiar for telepensjonistlaget i Sogn og Fjordane,  Oliv Ottesen ønskte dei  frammøtte velkomne til årsmøtet.  Ho ønska spesielt tilreisande, nye medlem og Tore Andli, forbundsleder,  velkommen.
Forsamlinga mintes dei 4 som var gått bort frå sist årsmøte – Kari Lidal Loftesnes, Turid Fosse, Helene Øygard og Aud Karin Ytri – med eit minutts stillhet.

                   Sak 2. Aktuelle saker v/Tore Andli
Tore vart valt til formann for Telepensjonistenes Landsforbund i 2017.
I si orientering var han innom økonomien og tilskot frå Telenor som for 2019 blir
redusert til 1,0 mill mot 1,5 tidlegare.
Telepensjonistane som sponsorar for Telenor ?
Telenors Pensjonskasse som gir lågare utbetaling enn Statens Pensjonskasse
Lag som vert nedlagde og tilknyting til andre lokale lag.
Landsmøte 2019  7-8 mai   på Gardermoen
Takk til Tore og gåve overrekt frå Oliv.

.              Sak 3 – Navneopprop
Det var 34 røysteføre deltakarar.

Sak 4 – Godkjenning av innkalling og sakliste
Leiar refererte saklista. Ingen merknadar.

Sak 5 – Val av møtedirigent –referent –teljekommite samt to til å underskrive møteprotokoll.
Disse blei valt: Harald Runde møtedirigent, Kristian, ref – Aslak Hafstad og Arne Gjerde teljekom/underskrift av protokollen.

Sak 6 – Årsmelding
Oliv hadde som vanlig laga ei fyldig og god årsmelding som synte aktivitetane i laget. Årsmeldinga vart gjennomgått punkt for punkt.
Laget har hatt 8 styre og medlemsmøter . I tillegg har styret hatt eigne møter i samband
med skriv frå forbundet, julelunsjen og årsmøte.
Foredrag på nokre av medlemsmøta og tur til Bulandet/Værlandet.
Medlemstal ved utgang 2018 var 131.
Årsmelding – godkjent.

Sak 7 – Rekneskap
Kasserar, Kjell Hjelm  gikk gjennom revidert rekneskap for 2018 og kommenterte dei enkelte postane. Laget hadde i 2018 eit underskot på kr 2553.00.  Største inntektspostane er overføringar frå Forbundet og medlemskontingent. Størst utgiftspost er årsmøtet, medlemsmøter og julelunsjen. Laget har god økonomi og godt grunnlag for auka aktivitet.

                     Rekneskap – godkjent.                                                                                                                                                    

Sak 8 – Medlemskontingent
Ingen endring. Medlemskontingent kr 200.
Medlemskontingent – godkjent.

Sak 9 – Endring av vedtektene
Det var ikkje innkomme endringsforslag til gjeldande vedtekter.
Vedtekter – godkjent

 Sak 10 – Innkomne forslag.
Ingen forslag mottatt

Sak 11 – Budsjett                                                                                                                                                                                       
Kasserar gikk gjennom budsjettet for 2019 og kommenterte postane.
Budsjettet for 2019 syner eit underskot på kr 8865,00. Underskotet har bakgrunn i auka aktivitetar og landsmøte 2019.

Budsjett – godkjent.

Sak 12 –Turopplegg
Diskusjon om aktuelle turar.
Tur til Nordfjord synes mest aktuell,  men turnemnda jobbar med  saka.

 

Sak 13- Val
 Møtedirigent presenterte valnemnda sitt forslag.

Val 2019

Verv                           Navn                               Ikke på val      Forslag fra valnemnda

 Leiar                          Oliv Selstad Ottesen                                                                           1 År
Nestleiar                    Helge Ottesen                         1 År
Kasserer                     Kjell Hjelm                              1 År             

Sekretær                                                                              Kristian Strømmen               2 År

Styremedlem                                                                       Bjørg Alme Johannesen     2 År

1 varamedlem                                                                      Anders Aven                         1 År

2 varamedlem                                                                      Målfrid Haveland                 1 År

Revisor                       Gerd Osland                       1 År

Revisor                                                                                  Arne Gjerde                          2 År

Vararevisor                                                                          Greta Dale                             1 År

Turnemnd                                                                            John Grønseth                      2 År

Turnemnd                  Oddlaug Hjelm          1 år

Valnemnd                  Johanna Barstad        1 År

Valnemnd                  Oda Steiro                     1 År

Valnemnd                                                                             Rolf Solheim                          2 År

Johanna Barstad innkaller valnemnda.

Valet  godkjent med akklamasjon.

SAK 14 – Avslutning
Oliv takka alle for frammøtet og for eit godt gjennomført årsmøte.
Så var det middag – kjøttkaker, dessert og kafe – som smakte godt !

Kristian (ref)

Godkjent:
Arne Gjerde                                              Aslak Hafstad