Årsmøte 2019

Protokoll

Telepensjonistenes forening

Trondheim

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 30. JANUAR 2019 kl. 1200.

Sted: Det Norske Misjonsselskap, Sommerveita 4-6, Trondheim

Sak 1. Åpning
Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2019 med å ønske godt nytt år og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.

Hun opplyste at etter årsmøte ville det bli vanlig medlemsmøte, hvor hun hadde en del informasjoner, bl.a. fra landsstyret..

Ett av våre medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte:

Anne-Marie Tollan Fredriksen

Forsamlingen reiste seg og mintes henne med 1 minutts stillhet.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen.
Leder Marie Aashagen viste til innkallingen, som i henhold til vedtektenes § 6, var sendt ut med minst 2 ukers varsel. Hun ba om merknader.

Ingen hadde merknader og innkallingen ble godkjent.

Det var 55 stemmeberettigede på årsmøtet.

Sak 3. Godkjenning av saklista.
Leder Marie Aashagen refererte saklista:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av saklista
 4. Konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av møtesekretær
  Valg av tellekorps, 2 personer
  Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning 2018
 6. Årsregnskap 2018
 7. Vedtektsendringer
 8. Innkomne forslag (herunder kontingent)
 9. Budsjettforslag 2018
 10. Valg
 11. Avslutning

Saklista ble godkjent uten merknader.

Sak 4. Konstituering,
Til møteleder: Gisela Johannessen, valgt
Til møtesekretær: Kari Bugten, valgt
Til tellekorps:
valgt: Marit Dalen
valgt: Elsa Pedersen

Til å underskrive protokoll:
valgt: Inger Ervik
valgt: Unni Schawland

Sak 5. Årsberetning 2018
Siden årsberetningen var sendt ut på forhånd, leste møteleder Gisela Johannessen opp bare en del av den, men tok ellers punkt for punkt og ba om merknader.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Sak 6. Årsregnskap 2018
Kasserer Jan Ross la først fram status regnskap 01.01.2018 – 31.12.2018, og kommenterte tallene.   Han gikk deretter gjennom resultatregnskap i forhold til budsjett og kommenterte beløpene på inntektssiden og utgiftssiden og viste til notene som var med. Til slutt viste han kapital pr 01.01.2018 og kapital pr 31.12.2018.

Etter dette ba han om merknader og kommentarer til regnskapet.

Medlem Ingrid Jentoft hadde spørsmål til posten porto, som hun syntes viste høye utgifter.

Leder Marie Aashagen opplyste at styret sender ut informasjon i posten til medlemmer som ikke har Email-adresse, og det utgjør størstedelen av utgiftene på denne posten.

Årsregnskapet ble deretter godkjent uten andre merknader.

Årsregnskapet var revidert og funnet i orden av revisorene Arnhild Nastad Aunan og Mary.Ann Østgård.

Sak 7. Vedtektsendringer.
Styret hadde sendt ut forslag om endringer i vedtektenes § 6 og § 7.

 Møteleder leste opp forslagene og ba om merknader:

 • 6 Årsmøte.
  Årsmøtet behandler
  Pinne 7: I tillegg velges hvert år: 2 varamedlemmer til styret.
 • 7 Styret.
  I første setning foreslås tilføyd: med 2 varamedlemmer.
  I andre setning foreslås rettet fra styremedlemmer til styremedlem

Det kom ingen merknader til forslagene, og vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Innkomne forslag.
Det forelå forslag fra styret angående kontingenten:

«Styret foreslår at det ikke blir endring i kontingentsatsen for 2019. Kontingenten vil fortsatt være kr 250,- pr medlem pr år».

Møteleder Gisela Johannessen leste opp styrets forslag og ba om merknader.

Forslaget ble enstemmig vedtatt uten merknader.

Sak 9. Budsjettforslag 2019.
Kasserer Jan Ross la fram budsjettforslaget for 2019 som var sendt ut på forhånd. Han gjennomgikk og kommenterte postene for inntekter og utgifter.

Styret har vedtatt å ta i bruk Styrewebs Regnskapssystem som prøveprosjekt for 2019. Jan viste også budsjettetsforslaget slik det foreligger etter Styrewebs oppsett.

Det kom ingen kommentarer og budsjettforslaget for 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak10. Valg
Møteleder Gisela Johannessen leste opp valgkomiteens innstilling og gikk deretter til valg:

Styre:

Leder                             Marie Aashagen             1 år gjenvalg
Nestleder                       Leif Roger Simonsen     1 år gjenvalg
Kasserer                        Jan Ross                          1 år gjenvalg
Sekretær                        Kari Bugten                     1 år gjenvalg
Styreleder                      Brit Vanvikmyr                ikke på valg

Varamedlem               Fridtjof Holthe                        1 år gjenvalg
Varamedlem                   Kjell Fagervoll              1 år ny

 Revisorer:
Arnhild Nastad Aunan  1 år (gjenvalg)
Mary-Ann Østgård        1 år (gjenvalg)
Ståle Engdal                   1 år (gjenvalg)

Arrangementskomité – velges for 1 år:
Kjellrun Hegg                   gjenvalg
Mary-Ann Østgård           gjenvalg
Mildrid Kvaal                   ny
Bodil Grøstad                   ny

Valgkomité – velges for 1 år:
Kjellrun Hegg          gjenvalg
Helge Moe              gjenvalg
Bodil Grøstad          gjenvalg (vara)

Alle de foreslåtte ble valgt.

Medlem Åse Holst Vikdal spurte hvorfor medlemmene i styret ble foreslått valgt for kun ett år, når det vanlige er 2 år.

Leder Marie Aashagen forklarte årsaken – 2 medlemmer for å komme i «rute» – 2 medlemmer ønsket og ta på seg ansvar for 1 år denne gangen, noe valgkomiteen hadde godtatt.

Sak 10. Avslutning
Leder Marie Aashagen sa avslutningsvis at hun, på vegne av styret og andre tillitsvalgte, takket for tilliten årsmøtet viste ved å velge dem på nytt og ønsket nye tillitsvalgte velkommen og takket de som nå gikk ut av diverse verv for innsatsen..

Årsmøtet ble deretter hevet.

Trondheim 7. februar 2019

Kari Bugten
møtesekretær

_____________________                                                         ________________________
Inger Ervik                                                                                  Unni Schawland