Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

 

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen tirsdag 12. februar 2019 kl 11.30.

26 medlemmer var til stede.

Sak 1/19  Åpning ved lederen.

Turid Nordnes ønsket velkommen til årsmøtet. Hilsen til årsmøtet fra Ann-Karin Grande, Rigmor Bosness og Brit og Olav Holmvik.
Deretter 1 minutts stillhet for 2 medlemmer som var gått bort: Magnhild Rattsø og Bjørg Pedersen.
Ingen merknader til innkallinga og den ble enstemmig godkjent.

Sak 2/19  Valg av møteleder og sekretær.

Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent. Til å underskrive protokollen ble Oddvar Ulvang og Bodil Dalen valgt.

Sak 3/19 Årsberetning for 2019.

Turid Nordnes leste årsberetningen.  Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 4/19 Kontingent 2020.

Kontingent  blir som før kr 150,- pr medlem.

Sak 5/19 Styrehonorar.

Nå:  Leder  kr  3500,-,  turleder  kr  500,-, kasserer  kr 2000,-,  sekretær kr  1000,-. Vedtatt uendret.

Sak 6/19  Vedtekter.

Ingen endringer foreslått. Vedtektene sendes ut til nytt medlem.

Sak 7/19 Regnskap 2018 og budsjett 2019.

Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer. I budsjett er det foreslått kr 50.000 til feiring av foreningens 25-årsjubileum 30.mars, slik at deltakelse på festen blir meget rimelig. Regnskap og budsjett  enstemmig godkjent.

Sak 8/19  Innkomne saker.

Ingen saker mottatt.

Sak 9/19  Dekning av reiseutgifter.

Blir som tidligere: De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering.  De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket kr 2,50 pr km og kr 0,45 pr passasjer, og selvsagt bompenger.

Sak 10/19  Valg.

Valgkomiteens forslag til styre:

Leder:             Turid Nordnes                          Velges for 2 nye år

Nestleder:       Rigmor Bosness                      Ikke på valg                1 år igjen

Kasserer:         Ingvard Johansen                   Velges for 2 nye år

Sekretær:        Marta Rønning                        Ikke på valg                1 år igjen

Styremedlem: Terje Pettersen                       Ikke på valg                1 år igjen

”                        Eilif Dagsvik, Mosjøen           Ikke på valg                1 år igjen

”                                    Rita Røst Olsen (ny)   Velges for 2 år

 

Følgende har ett års funksjonstid:

Varamedlem:             Berit Bardal                  Ny

Revisor:           Kjell Erling Bardal                  Gjenvalg

Olav Kristoffersen                     ”

Vararevisor:    Torunn Ottestad                         ”

Turkomite:     Turid Nordnes (leder)                ”

”                        May Helen Dagsvik                     ”

”                        Greta Ingebrigtsen                      ”

Valgkomite:    Asbjørg Hagenes (Leder)           ”

”                         Anne-Lise Lauritzen                   ”

”                         Wenche Pettersen                      ”

Vara:               Helene Dalen Andersen           Ny

 

Alle ble enstemmig valgt.

 

Årsmøtet slutt 1215.

 

Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne.  Praten gikk livlig og glade minner ble delt.

Ingvard Johansen leste muntre  historier fra ”Sofus i Trangvika”  av Gjert Tømmerås.

 

Sandnessjøen, 12.02.2019

Marta Rønning, referent

——————————————-                                                                    —————————————-
Oddvar Ulvang (sign)                                                                                                Bodil Dalen (sign)