Årsmøte 2020

Protokoll

Telepensjonistenes forening

Trondheim

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 22. JANUAR 2020 kl. 1200.

Sted: Hornemansgården, Trondheim

Sak 1. Åpning
Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2020 med å ønske alle hjertelig velkommen til møtet.

Hun opplyste at etter årsmøte ville det bli vanlig medlemsmøte, hvor vi i tillegg til diverse info ville få et kåseri om Hornemansgården hvis det ble tid til det.

Leder leste så opp navnet på følgende av våre medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte:

Inger Haugan

Ella Rædergård

Olav Erik Rød

Birger Olsen

Laila Sætherhaug

Edel Mogseth

Stein Reidar Johansen

Forsamlingen reiste seg og mintes dem med 1 minutts stillhet.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen.
Leder Marie Aashagen viste til innkallingen, som i henhold til vedtektenes § 6, var sendt ut med minst 2 ukers varsel. Hun ba om merknader.

Ingen hadde merknader og innkallingen ble godkjent.

Det var 52 stemmeberettigede på årsmøtet.

Sak 3. Godkjenning av saklista.
Leder Marie Aashagen refererte saklista:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av saklista
 4. Konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av møtesekretær
  Valg av tellekorps, 2 personer
  Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning 2019
 6. Årsregnskap 2019
 7. Vedtekter
 8. Innkomne forslag (herunder kontingent)
 9. Budsjettforslag 2020
 10. Valg
 11. Avslutning

Leder Marie Aashagen opplyste at det var kommet inn et forslag fra 3 av våre medlemmer om kontingentforhøyelse. Forslaget var kommet inn for sent i forhold til frister gitt i våre vedtekter. Saken er imidlertid gjort kjent for medlemmene og hun spurte Årsmøtet om saken likevel kunne behandles. Årsmøte ga aksept for dette.

Saklista ble deretter godkjent uten merknader.

Sak 4. Konstituering,
Til møteleder: Fridtjof Holthe, valgt
Til møtesekretær: Kari Bugten, valgt
Til tellekorps:
valgt: Vigdis Engdal
valgt: Kjellrun Knarbakk
Til å underskrive protokoll:
valgt: Eli Skaar
valgt: Inger Qvam

Sak 5. Årsberetning 2019
Møteleder Fridtjof Holte leste opp Årsberetningen, punkt for punkt og ba til slutt om merknader.

Det kom ingen merknader og Årsberetningen ble godkjent.

Sak 6. Årsregnskap 2019
Kasserer Jan Ross la fram Årsregnskap 2019 – Eiendeler, Egenkapital, Inntekter og Kostnader, og kommenterte tallene, og viste til notene som var lagt ved.

Revisor Arnhild Aunan ba om ordet og berømmet kasserer for godt arbeid og for å ha tatt i bruk nytt regnskapssystem samtidig som han hadde ført sitt eget.

Årsregnskapet ble deretter godkjent uten merknader.

Årsregnskapet var revidert og funnet i orden av revisorene Arnhild Nastad Aunan og Mary-Ann Østgård og vararevisor Ståle Engdal.

Sak 7. Vedtektsendringer.
Styret hadde sendt ut forslag om endringer i vedtektenes §2, §6, §8, §10, og §11.

Møteleder Fridtjof Holthe leste opp forslagene og ba om merknader:

 • 2 Formål.
  Endring i første setning – Foreningen er en: ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral
  § 6 Årsmøtet.
  Under Årsmøtet behandler: pinne 7 – Arrangementskomite på 3 medlemmer (Endring fra 4 til 3 medlemmer)
  § 8 Styrets oppgaver
  Styret skal:
  I fjerde pinne fjernes ordet Seniorråd og det tilføyes til slutt i setningen – og Trøndelag fylkeskommune.
  § 10 Oppløsning.
  I siste avsnitt utgår: Gjenværende aktiva tilfaller forbundet – og erstattes med:
  En forholdsmessig andel av foreningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen forening. Med forholdsmessig menes total kapitalbeholdning på oppløsningsdatoen delt på antall aktive medlemmer på samme dato. Aktiva som ikke fordeles til mottagende forening, tilfaller forbundet.
  § 11 Vedtekter.
  mal for vedtekter i lokalforeningen – utgår, erstattes med: rammevedtekter for lokalforeninger.

Ingen hadde merknader og vedtektene ble vedtatt med de endringene som var foreslått.

Sak 8. Innkomne forslag.
Det har kommet inn 2 forslag til Årsmøtet:

 1. Styret foreslår at kontingenten beholdes uforandret på kr 250,- pr medlem pr år.
 2. 3 medlemmer foreslår en heving av kontingenten til kr 300,- pr medlem pr år

Årsmøtet vedtok en kontingentforhøyelse til kr 300,- pr medlem pr år.

Sak 9. Budsjettforslag 2020.
Kasserer Jan Ross la fram budsjettforslaget for 2020 som var sendt ut på forhånd. Han gjennomgikk og kommenterte postene for inntekter og utgifter.

Deretter la kasserer fram et budsjettforslag for 2020 hvor økingen i kontingenten, vedtatt under sak 8, var innbakt i noen av postene.

Det kom ingen kommentarer og framlagte budsjettforslag for 2020 ble tatt til orientering.

Sak10. Valg.
Møteleder Fridtjof Holthe leste opp valgkomiteens innstilling og gikk deretter til valg:

Styre:
Leder                          Marie Aashagen             1 år gjenvalg
Nestleder                      Leif Roger Simonsen     2 år gjenvalg
Kasserer                      Jan Ross                         1 år gjenvalg
Sekretær                       Tone Okkenhaug           2 år ny
Styreleder                   Brit Vanvikmyr               2 år gjenvalg
Varamedlem               Fridtjof Holthe                       1 år gjenvalg
Varamedlem                 Kjell Fagervoll               1 år gjenvalg

Revisorer:
Arnhild Nastad Aunan 1 år (gjenvalg)
Mary-Ann Østgård         1 år (gjenvalg)
Ståle Engdal                 1 år (gjenvalg)

Arrangementskomité – velges for 1 år:
Kjellrun Hegg                 gjenvalg
Bodil Grøstad                 gjenvalg
Torild Kvål                       ny

Valgkomité – velges for 1 år:
Kjellrun Hegg        gjenvalg
Helge Moe            gjenvalg
Bodil Grøstad       gjenvalg (vara)

Alle de foreslåtte ble valgt.

Sak 10. Avslutning
Leder Marie Aashagen takket årsmøtet for tilliten på vegne av alle de valgte og takket sekretær Kari Bugten, som går ut av styret.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Trondheim 7. februar 2020

Kari Bugten
møtesekretær

_____________________                                                      ________________________
Inger Qvam                                                                             Eli Skaar