Årsmøte 2020 Lofoten Telepensjonistforening

Referat fra årsmøtet 12.februar 2020

Lofoten Telepensjonistforening

ÅRSMØTE 12. februar 2020 kl. 1200 på Alstad

1. Åpning v/ Leder. Kirsten Stokvik ønsket velkommen på rim og leste deretter dikt.
2. Godkjenning av innkalling – ingen merknader.
3. Valg av møteleder og sekretær. Møteleder Kirsten Stokvik. Sekretær Inger Kolloen
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen:
Asbjørn O. Johansen og Sonja Johansen ble valgt.
5. Styrets årsberetning 2019. Kirsten Stokvik leste årsberetningen for 2019.
Ingen merknader – godkjent.
6. Revidert regnskap 2019. Bjørg Reppe refererte. Ingen merknader – godkjent.
7. Fastsetting av kontingent. Forslag kr 150,-. Enstemmig godkjent.
8. Styrets forslag til budsjett 2020.
Forslaget referert av kasserer – Ingen merknader – godkjent.
9. Lovforslag. Endring av vedtektene i.h.t. Landstyrevedtak – godkjent.
10. Innkomne saker. Leder refererte fra landsstyret.
Innslag/ dikt av Stangnes v/ Eldbjørg Haugen.
11. Valgkomiteens forslag til styre 2020:
Leder Kirsten Stokvik
Kasserer Bjørg Reppe
Sekretær Inger Kolloen
Styremedlem Guttorm Bardo
Styremedlem Inger Jensen.
Vara Kjell Tetlie
Vara Bjørg Volden
Revisor – Gerd Fjelde Larsen og Sonja Johansen.
Valgkomite – Gunlaug Petersen, Aud Laberg Olsen
Forslaget enstemmig godkjent. Styret er valgt for ett år.
12. Loddsalg – og avslutning kl. 13.

Etter møtet var det sosialt samvær med buffet.

Asbjørn O. Johansen (sign)
Sonja Johansen (sign).