Årsmøte 2021

Protokoll

Telepensjonistenes Forening Trondheim

Protokoll fra årsmøtet 2021.

 I og med smittesituasjonen måtte det fysiske møtet avlyses og møtet ble gjennomført ved at alle papirer ble sendt ut til alle medlemmene enten som post eller epost. Alle ble gitt mulighet til å ytre seg som sakene og det ble satt en frist for avstemminger. Det ble også gitt anledning til å avklare evt uklarheter før avstemming. Spørsmål om regnskap og budsjett skulle gå til kasserer, øvrige spørsmål til leder. Ingen av dem har fått noen henvendelser. Det har heller ikke kommet kommentarer til sekretær på hverken innkalling eller sakliste. Avstemming ble besluttet gjort med at kun de som stemte imot noen av sakene, skulle sende inn sin stemme til sekretær.

Sakliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saklisten
 4. Konstituering: valg av møteleder, møtesekretær, tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning 2020
 6. Årsregnskap 2020
 7. Vedtekter
 8. Innkomne forslag (herunder kontingent)
 9. Budsjettforslag 2021
 10. Valg
 11. Avslutning

Sak 4 konstituering, valg av 2 til å underskrive protokollen:

Sak 5 Årsberetning 2020, ingen stemmer mot, godkjent.

Sak 6 Årsregnskap 2020, ingen stemmer imot, godkjent.

Sak 7 Vedtekter. Ingen endringer foreslått, vedtatt.

Sak 8 Innkomne forslag. Ingen endring i kontingent foreslått, vedtatt

Sak 9 Budsjettforslag, ingen stemmer imot, godkjent.

 

Sak 10 Valg

Styret:

Leder                    Marie Aashagen (valgt for 1 år)

Nestleder           Leif Roger Simonsen (ikke på valg)

Kasserer              Jan Ross (valgt for 1 år)

Sekretær            Tone Okkenhaug (ikke på valg)

Styremedlem    Brit Vanvikmyr (ikke på valg)

Varamedlem     Fridtjof Egil Holthe (valgt for 1 år)

Varamedlem     Kjell-Erik Fagervold (valgt for 1 år)

 

Arrangementskomité 1 år

Kjellrun Hegg, gjenvalg

Bodil Grøstad, gjenvalg

Torhild Kvål, gjenvalg

 

Revisorer 1 år

Ståle Engdal, ny

Mildrid Kvaal, ny

Bjørg Buchmann, vara, ny

Valgkomité 1 år

Kjellrun Hegg, gjenvalg

Helge Moe, gjenvalg

Bodil Grøstad, vara, gjenvalg

Trondheim 09.02.2021

­­­­______________________________

Marie Aashagen, (sign)

leder

______________________________                                             ________________________________

Kari Pettersen (sign)                                                                 Ingrid Vådal (sign)