Årsmøte 2021

Protokoll med andre saksdokumenter som er sendt Landsstyret fredag 12 februar 2021.

Telepensjonistlaget
Sogn og Fjordane.

Protokoll frå

Årsmøte i Telepensjonistlaget onsdag 10 februar 2021.
Møtestad: Utan fysisk møte.

Grunna  korona pandemien kunne ikkje årsmøtet avviklast som fysisk møte.
Årsmøtet vart derfor behandla etter dei sentrale retningslinjene.

Melding som vart sendt medlemmene på e-post/SMS 13.01.2021.

Kjære telepensjonistmedlem.

 På grunn av koronapandemien kan vi ikkje møtast til fysisk  årsmøte i 2021.

Dei sakene som normalt vert behandla og vedtatt på eit årsmøte, må i år behandlast skriftleg via e-post, mail eller brev.

 Dette gjeld Styrets årsmelding, revidert rekneskap, fastsetting av medlemskontingent, budsjett, val til styret og andre verv og innkomne forslag.

 Eventuelle forslag må være styret i hende innan 01.02.2021.  Kan sendast Kristian Strømmen –kelstroe@online.no

 Onsdag 27.01.2021 vil vi sende ut sakliste vedlagt dei dokument og forslag som skal behandlast. Dokumenta vil bli sendt med e-post, mail eller brev.

 Ved å klikke på lenka under, kjem de rett inn på ein meir fullstendig informasjon om avvikling av årsmøtet 2021:

 https://telepensjonistene.no/avdelinger/sogn-og-fjordane/

 Frist for tilbakemelding frå medlemane på utsendte saksdokument er: 10 februar 2021.

Helsing styret

 

 Sakliste med tilhøyrande saksdokument  som vart utsendt:

  • Styrets årsmelding
  • revidert regnskap
  • fastsetting av medlemskontingent
  • budsjett
  • val til styre og andre verv
  • innkomne forslag

Vi mottok ingen merknadar til utsendte saksdokumenter innen fristen 10.02.2021 og styret ser dermed forslaga som vedteke.

 

   Forslag val for 2021

Verv, valnemnda Navn Ikkje på val Forslag
Leiar Oliv Selstad Ottesen 1 år attval
Nestleiar Helge Ottesen 1 år attval
Kasserar Kjell Hjelm 2 år attval
Sekretær Kristian Strømmen ikkje på val
Styremedlem Bjørg Alme Johannesen ikkje på val
1. varamedlem Anders Aven 2 år attval
2. varamedlem Ingunn Løvik 1 år attval
Revisor Gerd Osland 2 år attval
Revisor Arne Gjerde ikkje på val
Vararevisor Greta Dale 1 år attval
Turnemnd John Grønseth ikkje på val
Turnemnd Solveig G. Opset 1 år attval
Valnemnd Rolf Solheim ikkje på val
Valnemnd Henning Bysheim 2 år attval
Valnemnd Oddlaug Hjelm ikkje på val
Rolf Solheim innkallar valnemnda.

 

For styret  11.02.2021

Kristian Strømmen (sek)