Årsmøte 2022

                        

                                  PROTOKOLL

                                            fra

 

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 03.02.2022 kl. 13.00

 

Møtet ble holdt på Sanitetsenteret på Bogneset

28 medlemmer med stemmerett var tilstede.

 

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet, han ønsket alle velkommen til årets første samling.,

og da spesielt Elsa Walderhaug som var årets første nye medlem.

Deretter fremsa han minneord over Oddveig Saure og Jan Svinø som har gått bort i 2021

Møtet hedret de avdøde med ett minutt stillhet.

 

Møtet ble som vanlig innledet med allsang.

 

Referat fra julemøte 03.12.2021 ble opplest og godkjent uten merknad.

 

 

Deretter ble Årsmøtet satt.

 

Sak 1 Åpning:

Leder Inge Westad åpnet Årsmøtet.

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Det var ingen merknader til innkallingen og følgende dagsorden ble vedtatt:

 

DAGSORDEN:

1   Åpning

2   Godkjenning av innkalling og dagsorden

3   Valg av møteleder og møtereferent

4   Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

5   Årsberetning 2021

6   Revidert regnskap

7   Vedtekter for TP Ålesund

8   Fastsetting av medlemskontingent

9   Innkomne saker

10 Valg

 

Sak 3 Valg av møteleder og møtereferent:

Styrets forslag var møtedirigent Inge Westad og møte referent Arnhild Løndal.

 

Vedtak:

Årsmøtet støttet styrets forslag-

Inge Westad ble valgt som møtedirigent.

Som protokollfører ble Arnhild Løndal valgt

 

Sak 4 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen:

Fra dirigentplass ble Anne Grete Honningsvåg og Randi Vågsholm foreslått.

 

Vedtak:

Anne Grete Honningsvåg og Randi Vågsholm valgt til å skrive under protokollen.

 

Sak 5 Årsberetning 2021:

Styrets årsberetning for 2021 ble opplest av nestleder og godkjent uten merknad.

Medlemsutviklingen i foreningen er stabil. Pr 31.12.2021 har foreningen 72 medlemmer.

 

Sak 6 Revidert regnskap for 2021:

Kasserer Hans Arne Berg fremla revidert regnskap for 2021, herunder også status og beholdninger

og kommenterte de enkelte postene. Videre opplyste han at det er 15 medlemmer som gir sin grasrot

andel fra Norsk Tipping til foreningen. For 2021 har dette blitt et en god ekstra inntekt på kr 11.295, –

 

Det fremkom ingen merknader til regnskapet.

Økonomien i foreningen er god.

 

Vedtak:

Regnskapet for 2021 er enstemmig godkjent.

 

Sak7 Vedtekter for TP Ålesund:

Det var ikke innkommet forslag til vedtektsendring, men som en prøveordning ønsker styret

å slå sammen funksjonene nestleder og sekretær. Det velges 4 faste styremedlemmer og 2

vararepresentanter. Dersom dette fungerer, vil styret foreslå en vedtektsendring på dette punktet til

neste årsmøte.

 

Vedtak:

Foreningens vedtekter er uendret.

 

Sak 8 Fastsetting av medlemskontingent:

Styret la frem forslag om at medlemskontingenten for 2022 skal være uendret.

 

Vedtak:

Årsmøtet støtter styrets forslag.

Medlemskontingenten for 2022 er kr.200,- pr. medlem pr. år.

 

Sak 9 Innkomne forslag:

Forslag fra styret til honorar for tillitsvalgte 2021

Styret foreslår en videreføring av siste års satser med en endring.

Redaktør hjemmeside foreslås endret fra kr 1500 til kr 2000

 

Vedtak:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og redaktør honoreres med kr 2000

Styremedlem kr 1500,- Arrangementskomiteens medlemmer honoreres med kr 500 hver

Årsmøtet støtter styrets forslag.

 

Ingen andre saker til behandling.

 

Sak 10 Valg:

Årets valgkomite har hatt følgende sammensetning:

Kjetil Romestrand, Haldor Skarbø og Inge Westad
Møteleder la fram valgkomiteens innstilling.

Deretter ble valget gjennomført.

 

Vedtak:

Etter valget har styret følgende sammensetning:

 

Styreleder: Inge Westad gjenvalgt for 2 år
Nestleder/ sekretær: Anne Grete Honningsvåg ikke på valg
Kasserer: Hans Arne Berg gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: Bjørg Sighaug ikke på valg

 

Varamedlem: 1. vara Gerd Waage gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: 2. vara Arnhild Løndal ny   valgt for 1 år

 

Revisor: Laila Wik Romestrand gjenvalgt for 1 år
Vara: Solveig Løwensprung gjenvalgt for 1 år.

 

Turkomite: Gunnveig Sollid Skilbreid gjenvalgt for 1 år
      « Gerd Waage gjenvalgt for 1 år

 

Redaktør hjemmeside: Dan Alfred Vindheim gjenvalgt for 1 år
Vara: ikke valgt

 

Arrangementskomite: Solveig Kalvø gjenvalgt for 1 år
     »               « Ingrid Dyrli Øie gjenvalgt for 1år
     »               « Margrethe Løken gjenvalgt for 1år

 

Valgkomite: Haldor Skarbø og Kjetil Romestrand

Valgkomiteen er valgt for 1 år.

 

Samtlige kandidater er blitt forespurt og sagt seg villige til de enkelte vervene.

Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

.

Aud Sørvaag
Leder takket avtroppende tillitsvalgte Aud Sørvaag og Arnhild Løndal for innsatsen og overrakte en oppmerksomhet.

Arnhild Løndal

 

Etter at årsmøtet var avviklet fortsatte medlemsmøtet.

 

Jostein Myklebusthaug hilste fra Bård Brandal som ikke hadde anledning til å være på

møtet denne dagen. Han har falt skadet seg, men er på bedringens vei.

 

Gunnveig Sollid Skibreid orienterte fra turkomiteen.

Det var loddet god stemning for turer både vår og høst i år.

Gunnveig orienterte om at det er innledet et samarbeid med foreningen i Kristiansund om mulighet for at vi kan gjøre noe felles i forbindelse med en eventuell tur til marmorgruvene på Eide. Det fremkom også forslag om en dagstur med buss på Nordøyene.

Turkomiteen arbeider videre med disse sakene og kommer tilbake med mer info når det foreligger.

 

Som vanlig var det matservering og loddsalg med mange fine gevinster.

Lapskaus, kaker og kaffe stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr.3.275,- brutto.

 

Til slutt takket leder for frammøte og hevet møtet kl 15.30

 

 

Neste møte er torsdag 03.mars 2022.