Årsmøte 2022

Protokoll

Telepensjonistenes Forening Trondheim

Protokoll fra årsmøtet 2022.

 I og med smittesituasjonen måtte det fysiske møtet avlyses også i år og møtet ble gjennomført på samme måte som i 2021, ved at alle papirer ble sendt ut til alle medlemmene enten som post eller epost. Alle ble gitt mulighet til å ytre seg som sakene og det ble satt en frist for avstemminger. Det ble også gitt anledning til å avklare evt uklarheter før avstemming. Spørsmål om regnskap og budsjett skulle gå til kasserer, øvrige spørsmål til leder eller sekretær. Ingen av dem har fått noen henvendelser. Det har heller ikke kommet kommentarer til sekretær på hverken innkalling eller sakliste. Avstemming ble besluttet gjort med at kun de som stemte imot noen av sakene, skulle sende inn sin stemme til sekretær.

Sakliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saklisten
 4. Konstituering: valg av møteleder, møtesekretær, tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning 2021
 6. Årsregnskap 2021
 7. Vedtekter
 8. Innkomne forslag (herunder kontingent)
 9. Budsjettforslag 2022
 10. Valg
 11. Avslutning

Sak 4 konstituering, valg av 2 til å underskrive protokollen (de øvrige valgene herunder ble av naturlige årsaker ikke foretatt)

Sak 5 Årsberetning 2021, ingen stemmer mot, godkjent.

Sak 6 Årsregnskap 2021, ingen stemmer imot, godkjent.

Sak 7 Vedtekter. Ingen endringer foreslått, vedtatt.

Sak 8 Innkomne forslag. Ingen endring i kontingent foreslått, vedtatt

Sak 9 Budsjettforslag, ingen stemmer imot, godkjent.

Sak 10 Valg

Valgkomitéens forslag:

Styret:

Leder                  Marie Aashagen (1 år, gjenvalg)

Nestleder          Leif Roger Simonsen (2 år, gjenvalg)

Kasserer             Jan Ross (1 år, gjenvalg)

Sekretær            Tone Okkenhaug (2 år, gjenvalg)

Styremedlem    Fridtjof Holthe (2 år, ny – har vært vara)

Varamedlem     Kjell Fagervold (1 år, gjenvalg)

Varamedlem     Unni Berg (1 år ny)

 

Arrangementskomité 1 år

Kjellrun Hegg, gjenvalg

Bodil Grøstad, gjenvalg

Torhild Kvål, gjenvalg

 

Revisorer 1 år

Ståle Engdal, gjenvalg

Bjørg Buchmann, ny – har vært vara

Bjørg Reitan, vara, ny

 

Valgkomité 1 år

Kjellrun Hegg, gjenvalg

Helge Moe, gjenvalg

Bodil Grøstad, vara, gjenvalg

Ingen andre forslag ble fremsatt, samtlige ble valgt.

Trondheim 07.02.2022

­­­­______________________________

Marie Aashagen (sign)

leder

______________________________                                ________________________________

Ingrid Jentoft (sign)                                                               Marit Dahlen (sign)