Årsmøte 2023

Protokoll

 

Protokoll fra årsmøte i Telepensjonistene Trondheim, 25. januar 2023 kl 1030 i Festsalen Hornemansgården

Sak 1. Åpning

 Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2023 med å ønske hjertelig velkommen til et fysisk årsmøte i Hornemansgården etter 2 år med pandemi. 37 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Årsmøtet mintes følgende som har gått bort etter forrige fysiske årsmøte:

Tor Alfnes

Inger Paulsen

Karl Otto Sollie

Tore Lysø

Anne Grethe Eriksen

Kari Vang

Marit Wold

Aud Meek

Per Arne Sundfær

Rannveig Husby

Oddmund Meek

Erling Singstad

Harald Vik

Terje Kristiansen

Bjørn Ramstad

Marit Opdal

Per Karsten Aune

Sak 2. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkallingen

Innkallingen ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av saksliste

 

Marie refererte følgende sakliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Konstituering

Valg av møteleder

Valg av møtesekretær

Valg av tellekorps, 2 personer

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

 1. Årsberetning 2022
 2. Årsregnskap 2022
 3. Vedtekter
 4. Innkomne forslag
 5. Budsjettforslag 2023
 6. Valg
 7. Avslutning

Det var ingen merknader til sakslista. Sakslista ble godkjent.

Sak 4 Konstituering

Til møteleder:              Fridtjof Egil Holte, valgt

Til møtesekretær:       Tone Okkenhaug, valgt

Til tellekorps:

Magnhild Jensen, valgt

Dagny Ross, valgt

 

Til å underskrive protokoll:

Gisela Johannessen, valgt

Ingrid Jentoft, valgt

ak 5. Årsberetning 2022

Møtelederen leste årsberetning 2023 og ba om kommentarer.

Jubileumsberetningen ble etterlyst. Den er ferdig, skrevet av Inger Qvam og vil bli lagt ut de nærmeste dagene. Årsmøtet ga honnør til Inger Qvam for den gode jobben som er gjort

Årsberetning ble godkjent med denne merknaden.

Sak 6 Årsregnskap 2022

Kasserer Jan Ross gikk gjennom årsregnskapet med noter.  Årsmøtet ga honnør til El & IT for bidrag til Telepensjonistene, Trondheim.

Møteleder leste revisjonsberetningen.

VI fikk en kommentar om bruken av Vipps. Vipps tar 1,75 % ved hver overføring og fører til ekstra arbeid for kasserer. Leder orienterte om at styret har tatt opp gebyrbruken i forbindelse med Vipps ved flere anledninger. Foreløpig må vi leve med ordningen som den er.

Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 7. Vedtekter

 Styret foreslår å endre §7 til 4 medlemmer i Arrangementskomiteen.

Begrunnelse:

Vi endret til 3 medlemmer i fjor, men det siste året har vist oss at dette ble for få. Sykdom og andre fravær har vist oss at vi blir altfor sårbare med bare 3 i komitéen. Vi ønsker derfor å gå tilbake til 4.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Innkomne forslag

Kontingent

Vi foreslår ingen endring i kontingent for 2023, mao vil kontingenten fortsatt være kr 300 pr medlem.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret foreslår at vi øker inngangspengene til kr. 100.-

Begrunnelse:

Inngangspenger har ikke vært regulert de siste 20 (?) årene. Utgiftene til mat og underholdning har derimot doblet seg flere ganger. Til tross for at vi nå har gratis lokaler i Hornemansgården sliter vi med å holde tritt med utgiftene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Budsjettforslag 2023

Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget. Årsmøtet hadde ingen merknader.

Budsjettforslaget ble tatt til etterretning.

 Sak 10. Valg

 Styret

Leder                Marie Aashagen (1 år, gjenvalg)

Nestleder         Leif Roger Simonsen (ikke på valg)

Kasserer           Jan Ross (1 år, gjenvalg)

Sekretær          Tone Okkenhaug (ikke på valg)

Styremedlem  Fridtjof Egil Holte (ikke på valg)

Varamedlem   Kjell Erik Fagervold (1 år, gjenvalg)

Varamedlem   Kirsten Reitan (1 år,ny)

 Arrangementskomiteen

Torhild Kvål, gjenvalg

Anny Østlyng, ny

Mary-Ann Østgård, ny

Kari Pettersen, ny

Revisor, 1 år

Ståle Engdal, gjenvalg

Bjørg Buchmann, gjenvalg

Bjørg Reitan, vara, gjenvalg

Valgkomite, 1 år

Helge Moe, gjenvalg

Ingrid Jentoft, ny

Bodil Grøstad, vara, gjenvalg

Alle foreslåtte kandidater ble valgt.

Sak 11.  Avslutning

Leder Marie Aashagen takket Fridtjof Egil Holthe for god møteledelse og takket valgkomiteen for godt utført arbeid.

De nye i styret og til andre verv ble ønsket velkommen.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Trondheim 29. januar 2023

 

________________________

Tone Okkenhaug

Møtesekretær

 

____________________________                                           __________________________

Gisela Johannessen                                                                       Ingrid Jentoft