Årsmøte 2023

 

PROTOKOLL

FRA

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 02.02.23 kl1300

 

Møte ble holdt på Sanitetshjemmet på Bogneset.

33 medlemmer med stemmerett var til stede.

 

Leder Inge Westad åpnet og ønsket alle velkommen til årsmøte 2023.

Deretter framsa han minneord over Karin Brandt som hadde gått bort i 2022. Møte hedret Karins minne med 1 minutts stillhet.

 

Møte ble som vanlig innledet med allsang.

 

Referat fra jule møte 1.desember ble opplest av sekretær Anne Grete Honningsvåg og ble godkjent uten merknad.

 

 

Deretter ble årsmøte satt.

 

Sak 1  Åpning

Leder åpnet årsmøte.

 

Sak 2  Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det var ingen merknad til innkalling og følgende dagsorden ble vedtatt.

 

Dagsorden :

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Valg av møteleder og referent.
 • Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen.
 • Årsberetning 2022
 • Revidert regnskap
 • Vedtekter for TP Ålesund
 • Fastsetting av medlemskontingent.
 • Innkomne saker
 • Valg

 

Sak  3  Valg av møteleder og møtereferent.

Styrets forslag, dirigent Inge Westad og referent Anne Grete Honningsvåg.

Vedtak : De ble valgt

 

Sak  4  Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll.

Årsmøte foreslo Sverre Rohdin og Jostein Myklebusthaug.

Vedtak : De ble valgt.

 

Sak  5  Årsberetning 2022

Styrets nestleder Anne Grete Honningsvåg leste opp årsberetning.

Vedtak : Enstemmig vedtatt.

 

Sak  6  Revidert regnskap for 2022

I kasserer Hans Arne Berg sitt fravær var det leder som gikk gjennom regnskap og revisjonsberetning.

Det ble kommentert det gode bidrag som tilkommer foreninga gjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping !

Det ble også kommentert beløpet en betaler i gebyrer til Sparebanken Møre for bruken av foreningskontoen.

Vedtak : Regnskapet for 2022 enstemmig godkjent.

 

Sak  7  Vedtekter for TP Ålesund.

Vedtektene foreslås uendra, med ”retting” i overskrift der det endres fra ”Rammevedtekter”  til Vedtekter for Ålesund…………….

Vedtak : Vedtektene beholdes uendret.

 

Sak  8  Fastsetting av medlemskontingent.

Styret foreslår for årsmøte at medlemskontingenten for 2023 settes til kr.250,-

Vedtak : Enstemmig vedtatt.

 

Sak  9  Innkomne forslag.

Ved fristens utløp 27. Januar forelå 1 forslag.

 

Forslag fra styret :

Styret foreslår at honorarene for 2022 blir :

.                                                                                 2021 beløp

 • Leder / sekretær          2000,-                   2000,-
 • Nestleder                      2000,-                     2000,-
 • Kasserer                        2000,-                     2000,-
 • Styremedlem                1500,-                    1500,-
 • Redaktør                       2000,-                    2000,-

 

Arrangementskomiteens medlemmer honoreres med kr 500,- hver. (samme beløp 2021)

Alle tillitsvalgte får en påskjønnelse i form av gavekort på kr.300,- når de går ut av vervet. (samme beløp 2021)

Vedtak :  Forslaget enstemmig godkjent.

 

Sak  10  Valg.

Leder la frem valgkomiteens forslag til tillitsvalgte. Det hadde ikke lyktes å få på plass nestleder og sekretær.

Etter en gjennomgang av lista ble det satt en pause på 5minutter for samtale rundt om på bordet.  Dette ga som resultat at det kom forslag på Sverre Rohdin som nestleder.

Sekretær må en jobbe videre med, da dette også henger sammen med redaktør for hjemmesiden sitt videre arbeide.

Det fremlagte forslag fra valgkomiteen ble da justert i tråd med dette.

Under pausen kom det også forslag på at en kunne tenke seg at en valgte utsending og vara til det kommende landsmøte i foreninga.

 

Valgkomiteens forslag for tillitsvalgte 2023 og årsmøte sitt forslag på utsendinger til det kommende landsmøte.

 

Tillitsvalgte etter årsmøte 2023

Telepensjonistenes forening Ålesund.

Leder:                      Inge Westad                                 Ikke på valg      1år

Nestleder:             Sverre Rohdin                            På valg              2år

Kasserer:              Hans Arne Berg                          Ikke på valg    1 år

Sekretær:                                                                         På valg            2  år

Styremedlem:     Gerd Waage

 Varamedlem:     Arnhild Løndal

 

Revisor:                 Laila Wik Romestrand

Vara.                        Solveig Løwensprung

 

Redaktør               Dan Alfred Vindheim

Vara:                        Laila Wik Romestrand

 

Turkomite:           Gunnveig Sollid Skilbrei

.                                  Anne Grete Honningsvåg

 

Arrangementskomite:

.                                Ingrid Dyrli Øie

.                                Margrethe Løken

.                                Edel Slinning

 

Matbestilling/innkjøp av gevinster:

.                                Arrangementskomiteen

 

Valgkomite:         Kjetil Romestrand

.                                  Haldor Skarbø

 

Alle fra styremedlem og nedover lista er på valg og velges for 1 år

 

Valgte utsendinger til Landsmøte 2023 :

.                                   Representant : Inge Westad    Vara : Arnhild Løndal

 

 

Valgkomiteen 2023 :

.                                    Kjetil Romestrand                                  Haldor Skarbø

.                                            Sign.                                                             Sign.

 

Vedtak : Valgkomitens  forslag for 2023 enstemmig godkjent.

Valgkomiteen sammen med styret arbeider videre med mål om å ha sekretær på plass i løpet av februar.

 

Som avslutning på årsmøte ble Anne Grete Honningsvåg, Bjørg Sighaug, Gerd Waage og Solveig Kalvø takket av for god innsats i sine verv, og overrakt et gavekort..
Laila Wik Romestrand fikk blomster for sin velvillige bistand med ulike innslag på medlemsmøtene !

 

Etter at årsmøte var avviklet fortsatte medlemsmøte.

 

Turkomiteen ved Anne Grete og Gunveig lodda stemninga for ulike varianter av turer.  Dette blir og komme tilbake til på neste medlemsmøte.

 

Arrangementkomiteen serverte lapskaus, kaker og kaffe som smakte fortreffelig.

 

Åresalget innbrakte kr. 4000,-  brutto.

 

Nestleder takket for fremmøte og vi avslutta med allsang.

 

 

Neste møte er torsdag 2. Mars.

 

 

Ålesund, 12.02.2023

Inge Westad,  sign.                                              Anne Grete Honningsvåg,  sign.

Styreleder                                                                           referent

 

Sverre Rohdin, sign.                                           Jostein Myklebusthaug, sign.

     Protokollvitne                                                                                           Protokollvitne