Årsmøte og medlemsmøte 10. februar 2022

Årsmøtet

Møtet ble holdt på Tusenhjemmet i Bodø 10. februar 2022 kl. 1130.

Tilstede 38 medlemmer.

Leder ønsket velkommen og takket for det gode fremmøte.
Det ble holdt 1 minutt stillhet for å hedre minnet over medlemmer som har gått bort i 2021.
Gerd Blomstrand Kristensen sa noen minneord over de som har gått bort.

Kasserer Mai Britt Thune, leder Thomas P. Myhre, referent Reidar Johansen og møteleder Arne Jan Knudsen

Møteleder: Arne Jan Knudsen
Sekretær: Reidar Johansen
Tellekorps: Turid Wensell og Gerd Blomstrand Kristensen
Underskrift av protokoll: Bjørn Dalskjær og Gerd Blomstrand Kristensen

Årsmelding for «Telepensjonistene Bodø/Salten» og «Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp» ble  ble lest opp av hhv. Thomas P. Myhre og Håkon Rindal. Begge årsmeldinger ble tatt til etterretning uten merknader.

Kasserer Mai Thune gjennomgikk revidert regnskap og balanse for 2021. Godkjent uten merknader. Kasserer mottok honnør for god og ryddig regnskapsføring.

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av møteleder og enstemmig vedtatt i sin helhet.
Styret for 2022 består av :

Leder Thomas P. Myhre gjenvalg 2 år
Nestleder Tove Leistad ikke på valg 1 år
Sekretær Håkon Rindal gjenvalg 2 år
Kasserer Mai Britt Thune gjenvalg 2 år
Styremedlem Turid Wensell ikke på valg 1 år
Styremedlem Reidar Johansen ikke på valg 1 år
Varamedlem Arne Jan Knudsen gjenvalg 1 år
Varamedlem Irene R. Rottem gjenvalg 1 år

 

Revisor Bodil Brattli gjenvalg 1 år
Revisor Edel Johannessen gjenvalg 1 år
Revisor vara Birgith Eilertsen gjenvalg 1 år

 

Valgkomite Randi Hilmarsen ny (leder) 1 år
Valgkomite Arne Kjell Dahlmo ny 1 år
Valgkomite vara Liv Hågensen ny 1 år

 

Avtroppende valgkomite fikk gode ord for sin innsats over flere år.
Og den nye valgkomite ble ønsket lykke til med den viktige oppgaven de står overfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved møtets slutt takket møteleder for seg og ga ordet til foreningens leder Thomas P. Myhre, som straks tok forsamlingen over i Medlemsmøtet.

Thomas ga en orientering om styrets arbeid og om aktuelle tema.
– Rekruttering av nye medlemmer er høyt prioritet, både lokalt og på landsbasis.
– Landsstyret har etablert egen facebook-side, og som kan være et bidrag til å knytte foreningene tettere sammen.
– Vi ser at det stadig oftere dukker opp nye varianter for  svindelforsøk på nettet. Ikke lett å sikre seg mot dette.
Styret vurderer å søke hjelp hos kompetente personer. Kanskje kan vi få dette som eget tema på et medlemsmøte.

Reiser.
Foreløpig er det noe usikkerhet på om og hvor årets tur(er) kan gjennomføres.
Gerd hadde sjekket  med flere turoperatører.
Albinussen reiser vil komme med forslag til en mulig høsttur.
Jan Sveen fra Aller Travel har kommet med forslag/tilbud om tur til Opatija eller Rovinj i Kroatia.
Info om turene vil bli sendt ut til medlemmene.
Gerd mottok stor takk for den innsats hun over lang tid har lagt ned i rollen som reisekomite.

Aktivitetsplan 2022.
Thomas presenterte forslag til aktivitets plan for 2022. Denne ble diskutert, og det vil nok bli endringer.
Planen er lagt tilgjengelig på foreningens hjemmesider.