Årsmøte tirsdag 7 februar 2023

Årsmøte tirsdag 7 februar 2023

Utstillingshallen/Førdehuset

Telepensjonistlaget
Sogn og Fjordane.

Protokoll frå

Årsmøte i Telepensjonistlaget tirsdag 07 februar 2023 kl 1200.
Møtestad: Førdehuset/Utstillingssalen.

Opning
Grunna leiar Oliv Ottesen sitt fråvær,  var det nestleiar Helge Ottesen som ønskte dei 23 frammøtte velkomen til årsmøte.
Forsamlinga minte deretter Alf Romarheim som hadde gått bort i 2022 med eit minutts stillheit.

Deretter vart årsmøtet satt.

 Sak 1. Aktuelle saker
 Ingen.

Sak 2. Namneopprop
Det var 23 røysteføre deltakarar.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sakliste og innkalling til årsmøte vart godkjent.

Sak 4. Val av møtedirigent –referent –teljekomite samt to til å underskrive møteprotokoll.
Disse vart valde: Harald Runde,  møtedirigent, Kristian, ref – Aslak Hafstad og Arne Gjerde teljekom/underskrift av protokollen.

Sak 5. Årsmelding
Årsmeldinga vart lese opp av Kristian.. Merknad: Eldrerådet I tidlegare Førde kommune stod som arrangør av den internasjonale  eldredagen 01.10.2022.
Årsmeldinga vart deretter godkjent.

Sak 6. Rekneskap 2022
Kasserar, Kjell Hjelm  gjekk gjennom revidert rekneskap for 2022 og kommenterte dei enkelte postane.
Rekneskap godkjent

Sak 7. Medlemskontingent
Ingen endring. Medlemskontingent kr 200.
Medlemskontingent – godkjent.

Sak 8. Endring av vedtektene
Det var ikkje innkomme endringsforslag til gjeldande vedtekter.
Vedtekter – godkjent

 Sak 9. Innkomne forslag.
Ingen forslag mottatt

Sak 10. Budsjett
Kasserar Kjell Hjelm  gjekk  gjennom budsjettet for 2023 og kommenterte postane. Grunne lite forbruk
i corona perioden, forslo kasserer å auke tilskotet til turar og arrangement slik at underskotet vert auka frå kr 4000 til kr 10000.
Dette vart godkjent og Kjell lagar nytt budsjett basert på det.
Budsjett –  ingen merknadar.

Sak 11. Turopplegg
Diskusjon om aktuelle turar.
Mange gode forslag framkom og  tur nemnda vil  jobbar vidare med  saka.

Sak 12. Val
Det hadde ikkje lukkast valnemnda å finne nye kandidatar til leiar og nestleiar for laget. Det vil derfor bli innkalla til
Ekstraordinært årsmøte slik det står i vedtektene. Valnemnda for 2022 jobbar vidare med å finne kandidatar.

«Ekstraordinært årsmøte blir innkalla med 14 dagars varsel, når styret finn det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemane skriftleg krev det.
Berre dei sakene som er årsak til innkallinga kan handsamast på ekstraordinært årsmøte.»
Det vert innkalla til møte tysdag 7 mars kl 1200 i Førdehuset/Musikkrommet

Helga Kjøsnes overtar rolla som Målfrid Haveland har hatt med blomsterhelsing/gåver til årsjubilantar og bårebukett når nokon av våre medlem går bort.

Avslutning
Målfrid Haveland og Oliv Ottesen fekk blomster med stor takk for framifrå innsats gjennom mange år !
Helge fekk blomster til Oliv med ønskje om god betring !

Kristian (ref)

Godkjent:
Aslak Hafstad                                              Arne Gjerde