ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 13.FEB 2014

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 ITELEPENSJONISTENES FORENING HAMAR


Saksliste:

1. Åpning med valg av møteleder og referent. To til å skrive under referatet.
2. Årsberetning.
3. Regnskap.
4. Medlemsutvikling.
5. Innkomne forslag.
6. Valg.
6.1 Valg av tillitsvalgte.
6.2 Styrehonorar.
7. Avslutning av årsmøtet.
7.1 Trekning og utdeling av frammøtepremie.
7.2 Blomsteroverrekkelser etc.

1. Valg av møteleder og referent Kåre Garmager ble valgt til møteleder og Inger Emilsen referent.

Vera Westlie Furulund og Dagrun Nordbø Jørdre skriver under.
Møtet mintes med ett minutts stillhet Sigrid Rønningen som gikk bort i 2013.

2
Årsberetning
Sekretær Gerd Astrid Stenberg leste årsberetningen som ble enstemmig godkjent.
Refererte at foreningen har hatt ett år uten leder, men er ledet kollektivt av styret.

3. Regnskapet ble delt ut og gjennomgått av møteleder da kasserer er på ferietur

Regnskapet viser en balanse på Kr. 44.617,- med overskudd Kr. 1.770,-.
Det ble stilt spørsmål om høyrentekontoen og den forventet
momsrefusjonen og dette ble forklart av leder. Priser på turer
/møter ble kommentert og gitt oppklarende info.

Regnskapet er undertegnet av kasserer Egil Jordhøy og revisorene Aud Bekkevold
og Jon Kroken.

Godkjent enstemmig av møtet.

4. Medlemsutvikling
Antall medlemmer pr 31.12.13 er 99 hvorav ett æresmedlem og ett medlem over 100 år.

Det ble diskutert hva som kan gjøres for å få flere medlemmer. Viktig oppgave for alle!
Saken tatt til etterretning.

5. Innkomne forslag
1. Styret foreslår uendret kontingent. Enstemmig godkjent av møtet
2. Oppmøtepremie trekkes på årsmøtet. (styremedlemmer er unntatt).
Enstemmig vedtatt.
3. Pianoet på møterommet er en gave fra
tidligere telebestyrer Roald Bakken til    pensjonistforeningen.
Da
ingen benytter det vil vi prøve å selge/ gi det bort? Lokalt eller
f.eks, annonse på Finn.no. Alle må prøve å finne en løsning.
Tatt til etterretning.

6. Valg. 
 Leder Vera Westlie Furulund                     ny 2år
Nestleder Arild Gundersen                         ny 2 år
Sekretær Gerd Astrid Stenberg          ikke på valg
Kasserer Dagrun Nordbø Jørdre              ny 2 år
Styremedlem Inger Emilsen               ikke på valg
Styremedlem Torild Svelle                       ny 2 år
IT-kontakt / Hjemmeside Torild Svelle     ny 2 år
1. varamedlem Olav Flesvik             ikke på valg
2. varamedlem Randi Hansen                 ny 2 år
Klubbleder Tynset Grete Seim        gjenvalg 2 år
Enstemmig valgt.

Arrangementskomite:

Inger   Emilsen                   gjenvalg 2 år
Arild Gundersen                 gjenvalg  2 år
Aud Bekkevold                              ny 2 år
Varamedlem Arvid Håvås    gjenvalg 2 år

Revisor:
Aud Bekkevold                  gjenvalg  2 år
Arnfinn Hongseth                          ny 2år
Varamedlem Kristian Slaatsveen gjenvalg 2 år

 
Kontakt Telemuseet:
Kåre Garmager                         ny 2 år
Varamedlem Arild Gundersen  ny 2 år

 

Valgkomite:

Arnfinn Hongseth                  1 år igjen
Kåre Garmager                     2 år igjen 
Marit Kristiansen                   ny 3 år
 

Varamedlem:
Anne Lise Sæther ny
Enstemmig vedtatt.
 

Telefonvakter:
Astrid Helgemo
Frivillighetssentralen Aud Bekkevold
Anne M. Brattrud Andersen

Anni Marit Fadnes
Anne Lise Sæther
 


6.1
Valgkomiteen foreslår at styrehonoraret for 2013 holdes uendret

Dvs.kr.2000.- for ledervervet, kr.1000.- for sekretær og kr 1000.- for
kasserer.
 

Styret
har vært uten leder hele året og lederoppgavene har gått på
rundgang mellom styremedlemmene og

arrangementskomiteen. 


Honoraret
foreslås delt mellom nestleder og de tre aktive i
arrangementskomiteen med kr. 500.- på hver.

6.2
Valgkomiteens forslag til styret og komiteer 2015 og disse ble
klappet for etterhvert

Forslag på styrehonorar til neste årsmøte 2015:
 

Leder
kr 3000,-
Nestleder kr 1500,-
Kasserer kr 1500.-
Sekretær
kr 1500,-
 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

 7.Avslutning  av årsmøtet
7.1 Blomster  til de som går ut av styret:
Henry  Nordvi, Anders Bekkevold og Arne Eikåsen, samt Kåre Garmager som
har bidratt med hjelp til styret.
Jon Kroken, Egil Jordhøy, Per  A Skjønhaug, Kirsten Lillehagen og Reidun Kverneng var ikke til
stede på møtet, men vil får blomster senere.
 
7.2
Trekking av oppmøtepremie / vunnet av Inger Emilsen.
 


Et overraskende og muntert innslag av Arne Eikåsen som leste sitt
limerick og fylte våre glass :
Vårt Teleårsmøte på Sælid.
Oppriktig, ansvarlig og ærlig
Med styret på plass. Vi hever vårt
glass, nå kan det jo bare bli herlig!!! SKÅL!!

Vår nye leder Vera Furulund takket for tilliten med ønske om godt
samarbeide og håpet på stort frammøte på medlemsmøtene.

Etter avsluttet møte hadde vi hyggelig samvær med smørbrød,
deilig marsipankake og kaffe.
Kvelden ble avsluttet kl. 20.45

Inger Emilsen, Referent
sign.


Dagrun Jørdre     Vera Westlie Furulund      Vera Westlie Furulund
sign.