Årsmøtet 2013

Årsmøtet 2013

Helgeland Telepensjonistforenings årsmøte 2013 ble avholdt på Rica Hotel Syv Søstre i Sandnessjøen onsdag den 13. februar med 33 deltakere fra Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen. På bildet er det en fornøyd kasserer Ingvard Johansen og sekretær Marta Rønning som synes årsmøtet ble avviklet på en grei måte. Helt til høyre i bildet se vi nestleder Rigmor Bosness i samtale med en utenfor billedrammen. Klikk på "les mer" og du ser hvem Rigmor snakker med.

Årsmøtet 2013 (1)

Årsmøtet for Helgeland Telepensjonistforening ble avviklet på Rica Hotel Syv Søstre i Sandnessjøen onsdag 13. februar 2013 kl. 1130.

 

Årsmøtet 2013

Styret som ble valgt av årsmøtet 2013:

F.v. Rigmor Bosness, Eilif Dagsvik, Marta Rønning, Oddvar Ulvang, Jorunn Jakobsen og Ingvard Johansen. Karl Bratland og Bjørg Øhrling er ikke med på bildet.

 

Sakset fra Årsmøteprotokollen:

Sak 1/13:  Åpning ved lederen

Oddvar Ulvang ønsket velkommen til årsmøtet. Det ble holdt ett minutts stillhet for Asle

Aasberg, som var gått bort siden forrige årsmøte. Det var ingen merknader til innkallinga

og den ble enstemmig godkjent.

 

Sak 2/13:  Valg av møteleder og referent

Forslag møteleder Oddvar Ulvang og referent Marta Rønning.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Sak 3/13:  Årsberetning for 2012

Oddvar Ulvang leste årsberetningen.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Sak 4/13:  Regnskap 2012 og budsjett 2013

Kasserer gikk gjennom regnskap og budsjett.  Det ble foreslått følgende tilleggstekst:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å gi støtte til lokale turer ut over det som er budsjettert.

Vedtak: Regnskap og budsjett enstemmig godkjent med nevnte tilleggstekst.

 

Sak 5/13:  Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

 

Sak 6/13:  Informasjon til årsmøtet

Leder refererte brev til kommunen vedr. Telemuseet, som ble sendt etter vedtak i forrige

årsmøte. Bill Rønning nevnte i den forbindelse at det nå arbeides med å opprette et Alstahaug

historielag, og ber i den forbindelse foreningens styre tilskriver lokale museumsforeninger om

å gå sammen for å få til et felles museum i kommunen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Sak 6/13:  Dekning av reiseutgifter

De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående

kommunikasjon mot kvittering.  De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket

kr 2,50 pr km og kr 0,30 pr. passasjer. Dette er gjeldende satser.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Sak 9/11:  Valg

Leder refererte valgkomiteens forslag til styre og komiteer.
Følgende styremedlemmer har to års funksjonstid og velges annethvert år: 
Leder:                  Oddvar Ulvang  (for 2 år)

Nestleder:            Rigmor Bosness  (ikke på valg)

Kasserer:             Ingvard Johansen  (for 2 år)

Sekretær:            Marta Rønning  (ikke på valg)

Styremedlem:      Kalle Bratland, Brønnøysund  (ikke på valg)

”               Jorunn Jakobsen, Mo  (for 2 år)

”               Eilif Dagsvik, Mosjøen  (ikke på valg)
Følgende ble valgt med ett års funksjonstid:

Varamedlem styret: Bjørg Øhrling

Revisor:                  Torbjørn Grande

”                       Olav Kristoffersen

Vararevisor:             Torunn Ottestad

Valgkomite:             Asbjørg Hagenes

”                       Anne Sophie Egeness

”                       Kari Hestnes

Vara:                       Asle Mathisen

Turkomite:               Oddvar Ulvang

”                        Karin Gotaas

”                        May Helene Dagsvik

”                        Eystein Albertsen
Vedtak: Enstemmig valgt.
Etter møtet leste Ingvard Johansen to dikt av den kjente, nordnorske poeten Helge Stangnes, og det ble fortalt noen historier. Vi fikk også tid til å prate og mimre sammen. Til slutt fikk vi et godt måltid biffsnadder.

 

Under følger noen bilder fra årsmøtebespisningen:

 

Årsmøtet 2013Årsmøtet 2013 (4)Årsmøtet 2013 (3)