Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

Styret  de siste to årene har bestått av Truls Langeggen (leder), Kirsten Kayiambakis (kasserer), Knut Jensen styremedlem (lyd) og Wolf-Detlef Reinecke (vara) . De har alle gjort en framragende jobb. Knut Jensen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Greta Leinann Johansen fortsetter som nyvalgt leder, og Kathrine Svendsberget fortsetter som styremedlem.

 

 

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet, fra venstre  mot høyre; Kathrine Svendsberget, styremedlem (web)
Anne Kristine Ziegler (sekretær), Greta Leinann Johansen (leder), Torunn Dahl (vara) Anne Sørlie Johansen (nestleder) Svein Ivar Brauti styremedlem (lyd) Ingrid Håheim (kasserer)

 

Onsdag 12. februar avholdt Telepensjonisten Fornebu sitt årsmøte med 81 deltakere.
Møteleder Truls Langeggen åpnet møtet med å ønske velkommen og takke for godt frammøte.
Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om de 9 personene som har gått bort i året som har gått.
Sekretær Kirsten Kayiambakis gikk gjennom budsjett og regnskap. Økonomien er bedre enn fryktet for et år siden. Dette skyldes at styret har gjennomført flere tiltak for å redusere kostnadene.

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av medlem May Britt Jensen, og alle kandidatene ble enstemmig valgt.
Ny leder er Greta Leinann Johansen, nestleder Anne Sørlie Johansen, sekretær Anne Kristin Ziegler, kasserer Ingrid Håheim, styremedlem (lyd) Svein Ivar Brauti, styremedlem (web) Kathrine Svendsberget, varamedlem Torunn Dahl.

Einar Nymoen informerte fra forbundet. Deretter var det avtakking av de som går ut av styret og komiteene.
Etter det formelle møtet var det servering av rundstykker, vin, kaffe og wienerbrød.

Pr. 31.12.19 hadde vi 308 betalende medlemmer. 16 jubilanter har fått blomsterhilsen fra foreningen.
Medlemsutviklingen i 2019 har vært som forventet. Det synes fortsatt ikke mulig å opprettholde medlemstallet da medlemmene blir eldre og potensialet for nye medlemmer er lite.
Styret møtes regelmessig i forkant av alle medlemsmøter og kromøter, til sammen 17 ganger i 2019.
Det har vært 5 ordinære medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. To ekskursjoner, til Astrup Fearnley museet og Operaen. På medlemsmøtene har vi hatt foredragsholdere med ganske forskjellige tema:
Sigve Nyvik Aas om trening for eldre.
Ola J Kaldager om etterretningens utfordringer i den senere tids krise og konfliktområder.
Per Kristian Aale om den italienske mafiaen.
Wolf-Detlef Reinecke (vårt medlem) om barndom og oppvekst i Tyskland under og etter 2. verdenskrig.
Audun Lillestøl om arverett og testamente i ny arvelov.
På julemøtet hadde vi underholdning av Jon Arne Cornell. Han spilte gitar og sang viser fra sitt repertoar som i stor grad er viser med tekster av Rudolf Nilsen.

Turkomiteen er aktiv og har gjennomført mange spennende turer i løpet av 2019, både innenlands og utenlands, blant annet til Romania og Pr