ÅRSMØTET 2020

TELEPENSJONISTENE BERGEN OG HORDALAND MØTEINNKALLING TIL ÅRSMØTE I PINSEMENIGHETENS LOKALER I MARKEN 27.

11. FEBRUAR 2020 KL. 1100 – 1300.

Dagsorden:

Vi starter møtet kl. 1100 med smørbrød og kaffe.

Sak1. kl. 1145 Velkommen til årsmøtet v/ Leder

Sak 2. Valg av:

a) Møteleder
b) Referent
c) 2 stemmetellere
d) 2 protokollunderskrivere

Sak 3. Årsberetning ved møteleder

Sak 4. Innkomne forslag. (Disse må være kommet til styret minst 2 uker før årsmøtet)

Sak 5. Fastsetting av kontingent og styrehonorar.

Sak 6. Regnskap m/ budsjett

Sak 7. Valg.

Hjertelig velkommen til Årsmøte for Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

Ta med vedlagte møteinnkalling og årsmelding til møtet.

Ulf Rathe
Leder

————————————————-

Dokumenter som kan skrives ut (pdf):