Årsmøtet 2021 kan ikke gjennomføres på vanlig måte

Årsmøtet 2021 kan ikke gjennomføres på vanlig måte

På grunn av koronasituasjonen blir dessverre årsmøte 2021 gjennomført uten verken fysisk møte eller som nettmøte.

Telepensjonistene Drammen.

Årsmøtet 2021 kan ikke gjennomføres på vanlig måte

 

På grunn av koronasituasjonen blir dessverre årsmøte 2021 gjennomført uten verken fysisk møte eller som nettmøte.

Her er informasjon om hvordan vi likevel vil behandle årsmøtesakene.

Smittesituasjonen gjør at vi må legge opp til en alternativ behandling av de sakene som normalt behandles og vedtas på årsmøtet. Dette er:

·         beretning

·         regnskap

·         budsjett

·         innkomne forslag

·         vedtekter

·         fastsetting av medlemskontingent

·         valg til styret og andre verv

Tidsfrister

Innkalling til årsmøte vil bli sendt ut på e-post senest 26. januar 2021, vedlagt de dokumentene og forslagene som skal behandles. Til dem som ikke har registrert e-postadresse i medlemsregisteret, vil dokumentene bli sendt i posten.

Kommentarer / innsigelser og forslag må være styret, i hende senest innen 10. februar 2021. Sendes elinilsen@wemail.no  eller Eli Nilsen, Engene 92B, 3012 Drammen. Forslag som kommer inn etter denne datoen vil ikke bli behandlet.

Dersom det ikke kommer innsigelser / forslag innen denne fristen, anses styrets/valgkomiteens innstilling som vedtatt.

Styret vil behandle og redegjøre for eventuelle vesentlige kommentarer / innsigelser og forslag. Styrets konklusjoner sendes ut på e-post og brev i løpet av 15. februar 2021.

Er det vesentlige innsigelser, kan styret velge å sende en epost/brev/ til medlemmene og be om tilbakemelding innen 18. februar 2021.

Når denne prosessen er gjennomført, vil det bli laget en årsmøteprotokoll som for hvert punkt i saklista angir i hvilken grad det er kommet inn forslag og kommentarer/innsigelser og hva som eventuelt er gjort av endringer i forhold til det som ble sendt ut første gang. Denne protokollen erstatter referatet fra årsmøtene. Sendes ut innen 26. februar 2021.

Vi håper sterkt at vi om ikke alt for lenge kan møtes igjen på en trygg måte!

 

Drammen, 6. januar 2021

Styret