Årsmøtet 2021 kan ikke gjennomføres på vanlig måte

På grunn av covid-19 kan vi dessverre ikke møtes fysisk til årsmøte. Her er informasjon om hvordan vi vil behandle årsmøtesakene.

Til Telepensjonistene i Ålesund.

Grunnet koronapandemien kan vi ikke møtes fysisk til årsmøte i februar 2021.

Her er informasjon om hvordan vi likevel vil behandle årsmøtesakene.

Dette er sakene som normalt behandles på årsmøtet:

Godkjenning av

  • Styrets beretning
  • Revidert regnskap

Fastsetting av medlemskontingent

Valg av styre og andre verv

Innkomne forslag

For at eventuelle innkomne forslag skal kunne behandles, må de være styret i hende senest 6.februar 2021.

E-post til Arnhild Løndal,  arlo1255@online.no  , eller brev i posten til Formannen Inge Westad, Raudesteinvegen 2, 6055 Godøya.

Videre behandling vil bli slik:

  • februar sender vi ut sakliste, vedlagt dokumenter og eventuelle forslag som skal behandles. I brevet vil det bli satt en frist for når du må ha gitt styret beskjed om at du har kommentarer eller innsigelser til utsendte dokumenter. Dersom det ikke kommer innsigelser innen fristen, anses styrets/valgkomiteens innstilling som vedtatt. Styret vil behandle eventuelle innsigelser og beslutte hvordan disse skal håndteres. Er det vesentlige innsigelser, kan styret velge å sende en e-post/brev/SMS til medlemmene og be om tilbakemelding innen en kort frist.
  • Når denne prosessen er gjennomført vil det bli skrevet en årsmøteprotokoll som for hvert punkt i saklisten angir i hvilken grad det er kommet kommentarer/innsigelser og hva som er gjort av endringer i forhold til det som ble sendt ut første gang. Denne protokollen erstatter referat fra årsmøtet.

Vi håper at korona-vaksinen vil bidra til at vi snart kan møtes fysisk igjen, på en trygg måte.

Ålesund 22. januar 2021.

Med vennlig hilsen

Styret