Årsmøtet 2021 kan ikke gjennomføres på vanlig måte 

Årsmøtet 2021 kan ikke gjennomføres på vanlig måte 

På grunn av koronapandemien kan vi dessverre ikke møtes fysisk til årsmøte. Her er informasjon om hvordan vi likevel vil behandle årsmøtesakene. 

Smittesituasjonen gjør at Telepensjonistene i Bodø/Salten må legge opp til en alternativ behandling av de sakene som normalt behandles og vedtas på årsmøtet. Dette er:

  • godkjenning av
    – styrets beretning
    – revidert regnskap
  • fastsetting av medlemskontingent
  • budsjett
  • valg til styret og andre verv
  • innkomne forslag

For at eventuelle innkomne forslag skal kunne behandles må de være styret i hende senest 07/01-2021. Forslag som kommer inn etter denne datoen vil ikke bli behandlet.
Videre behandling vil bli som beskrevet nedenfor:
22/01-2021 vil vi sende ut en sakliste, vedlagt de dokumentene og forslagene som skal behandles. Dokumentene vil bli sendt med e-post. Til dem som ikke har registrert e-post i medlemsregisteret, vil vi i løpet av de første dagene ta kontakt for å avklare hvordan vi skal tilgjengeliggjøre dokumentene.
I brevet vil det bli satt en frist for når du må ha gitt styret beskjed om du har kommentarer eller innsigelser til de dokumentene som sendes ut. Dersom det ikke kommer innsigelser innen denne fristen, anses styrets/valgkomiteens innstilling som vedtatt. Styret vil behandle eventuelle innsigelser og bestemme hvordan disse skal håndteres. Er det vesentlige innsigelser, kan styret velge å sende en epost/brev/SMS til medlemmene og be om tilbakemelding innen en kort frist.
Når denne prosessen er gjennomført, vil det bli laget en årsmøteprotokoll som for hvert punkt i saklista angir i hvilken grad det er kommet kommentarer/innsigelser og hva som eventuelt er gjort av endringer i forhold til det som ble sendt ut første gang. Denne protokollen erstatter referatet fra årsmøtene.

Vi oppfordrer alle som har epostadresse, men ikke har fått denne registrert i medlemsregisteret om å gi styret beskjed om epostadressen så snart som mulig. Dette gjør at vi kan spare portokostnader, og du får dokumentene raskere.
Vi håper sterkt at vi om ikke alt for lenge kan møtes igjen på en trygg måte!

På vegne av styret i Telepensjonistene i Bodø/Salten
Thomas P. Myhre
Leder.

For tilbakemeldinger til styret, klikk her…