Årsmøtet 2022 kan ikke gjennomføres på vanlig måte

Årsmøtet 2022 kan ikke gjennomføres på vanlig måte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

 P.g.a. Koronasituasjonen blir årsmøte 2022 igjen gjennomført uten fysisk møte eller nettmøte.

Årsmøtepapirer sendes ut på e-post til de medlemmer som har det, og de øvrige mottar det gjennom normal postforsendelse.

Saksliste:

 1. Godkjenning av regnskap

Revidert regnskap for 2021 er vedlagt

 1. Godkjenning av årsberetning
  Årsberetningen for 2021 er vedlagt
 2. Innkomne forslag
  Se under styrets kommentarer
 3. Vedtekter
  Vedtektene er vedlagt – se under styrets kommentarer
 4. Medlemskontingent
  Se under styrets kommentarer
 5. Valg
  Valgliste er vedlagt

Tidsfrister for gjennomføring av årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte vil bli sendt ut på e-post 26. januar 2022, vedlagt de dokumentene og forslagene som skal behandles. Til de som ikke har registrert e-postadresse i medlemsregisteret vil dokumentene bli sendt i posten.

Kommentarer/innsigelser og forslag må være styret skriftlig i hende senest 10. februar 2022. Disse sendes til elinilsen@wemail.no eller Eli Nilsen, Engene 92B, 3012 Drammen. Forslag som kommer inn etter denne datoen vil ikke bli behandlet.

Dersom det ikke kommer innsigelser/forslag innen denne fristen anses styrets/valgkomiteens innstilling som vedtatt.

Styret vil behandle og redegjøre for eventuelle vesentlige kommentarer/innsigelser og forslag. Styrets konklusjoner sendes ut på e-post og brev i løpet av 15.februar 2022. Er det vesentlige innsigelser kan styret velge og sende en e-post/brev/SMS til medlemmene og be om tilbakemelding innen 18. februar 2022.

Når denne prosessen er gjennomført vil det bli laget en årsmøteprotokoll som for hvert punkt i sakslista angir i hvilken grad det er kommet inn forslag/innsigelser og hva som eventuelt er gjort av endringer i forhold til det som ble sendt ut første gang. Denne protokollen erstatter referatet fra årsmøtet. Sendes ut innen 26. februar 2022.

 

Styrets kommentarer til sakslista

 1. Innkomne forslag
  Styret fremmer ingen forslag
 2. Vedtekter
  Styret har ingen forslag til endringer av Vedtektene
 3. Medlemskontingent
  Styret har ingen forslag til endringer på dagens medlemskontingent som er kr. 300,- pr. år.

Hilsen Styret