FAFO-rapport om styrking av pensjonistenes påvirkningsmulighet

Fafo har utredet mulighetene for styrking av Pensjonistforbundets samfunnsansvar.

Pensjonistforbundet har bedt Fafo utføre et forprosjekt, der det utredes ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag, og vurdere forutsetningene og de konkrete mulighetene for å gjennomføre de nevnte strategiene.  Tore Andli, sekretær i TPL, deltok på presentasjonen av rapporten for Pensjonistforbundet og gir her en oppsummering av inholdet.

Rapporten drøfter særlig spørsmålet om forhandlingsrett for pensjonsregulering i folketrygden og hvorvidt forbundet kan ha en større rolle som part i pensjonspolitiske spørsmål koordinert med hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden.

De har flere alternativer til å gå frem når det gjelder pensjonene. For en direkte påvirkning på reguleringen av pensjonene, mener Fafo det mest realistiske er å arbeide for å gjeninnføre en drøftingsrett. Før pensjonsreformen ble satt i verk, var det en ordning med å føre drøftinger uten en konfliktrett. Dersom ikke staten og interesseorganisajonene ble enige, vedtok Stortinget reguleringen av G. En reetablering av det tidligere systemet er imidlertid avhengig av politisk vilje til å gjøre endringer på et felt som en gang var et resultat av et bredt politisk kompromiss. En diskusjon i dette vil også være å avklare hvilke organisasjoner som i tilfelle skal delta i dette.

Fafo har også kartlagt hvilke fordeler det har å være i gruppen eldre i forhold til yngre. Dette benyttes til å gi en oversikt over områder som er aktuelle for pensjonister og hvordan delta med sine fordeler. Så har de beskrevet en del om pensjonister som ressurser i sivilsamfunnet. Også hva som motiverer de eldre er beskrevet, hvor de viser at eldre er aktive på mange arenaer og i mange organisasjoner.

Rapporten nevner mange områder hvor behov for økt frivillig innsats og aktivitet er tilstede. Det gjelder helse- og omsorgsfeltet, integrering av flyktinger og innvandrere, sosial inkludering av spesielle grupper samt innsats for barn som vokser opp i fattigdom.

Strategisk kan det være
  • utforme infrastruktur for frivillig arbeid
  • kompetansebank for frivillig engasjement blant eldre
  • Initiativtaker til samarbeid med etablerte organisasjoner i frivillig arbeid, for felles innsats
  • vaktbikkje og aktør for frivillig bidrag i eldreomsorgen.

Pensjonistforbundet skal arbeide videre med denne Fafo-rapporten som grunnlag og vil også trekke SAKO (Samarbeidskomiteen mellom Pensjonsitforbundet  og en rekke pensjonistforeninger, herunder Telepensjonistenes Landsforbund) inn i prosessen etterhvert.

Rapporten er tilgjengelig her.

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 som en avdeling i norsk LO. I 1993 ble Fafo omdannet til en stiftelse, med bidrag fra LO, Fagforbundet, Telenor, Elkem, Orkla, Umoe, Coop og Sparebank1.Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse.