Feriehjemmet Sandsvik solgt

Telegrafverkets Hyttefond/Feriehjemmet Sandsvik 1945 – 2019

Foranledningen til dannelsen av «Telegrafverkets Hyttefond» – senere kalt «Feriehjemmet Sandsvik» (FS), var et klart uttrykt ønske blant flere av de ansatte ved Tromsø Telegraf- og Telefonstasjon om å få ervervet og bygd en hytte eller fritidsbolig til bruk for de ansatte og deres familier.  Etter 5 lange og vanskelige okkupasjonsår var dette ønske og behovet forsterket.

Telegrafverkets Hyttefond ble derfor stiftet 1. juli 1945 og midler til kjøp av hyttetomt skjedde gjennom kjøp av andelsbrev a kr. 100,- i «Hyttefondet for personalet ved Tromsø Telegraf- og Telefonstasjon» fra 1945.

Formålet for feriehjemmet var først og fremst å skaffe ansatte ved Tromsø Telegraf- og Telefonstasjon – senere endret til – ansatte, telepensjonister og tidligere ansatte i Televerket/Telenor i Tromsø et billig og godt sted de kan dra til for kortere og lengere tid.

Foreningen var på jakt etter hyttetomt flere steder og endte opp med kjøp av ei større hyttetomt ovenfor Sandsvik i Malangen i 1946.
Men hytte ble ikke bygd der, fordi foreningen i 1951 fikk tilbud om kjøp av hovedeiendommen som hyttetomta var utgått fra, med et stort gammelt våningshus fra 1875. Hovedeiendommen ble kjøpt og huset ble etter hvert restaurert på dugnad og brukt av de ansatte

Landbrukseiendommen som hørte til hovedbruket ble forpaktet og drevet av naboeiendommen. De fleste av Televerkets-/Telenors ansatte med familier i Tromsø har hatt en relasjon til stedet gjennom bruk i 2 – 3 generasjoner. Tiden har imidlertid forandret seg og bruken fra de ansatte har avtatt med årene. På slutten av 1990-tallet var bruken og leieinntektene så lave at de ikke dekket de årlige vedlikeholdsutgiftene.

Styret i foreningen måtte ta konsekvensen av dette, og flere alternativer til videre drift ble vurdert, bl.a. at Telenors pensjonistforening i Tromsø eller Tromsø Tele Bedriftsidrettslag (Tele BIL) kunne videreføre drift av eiendommen.
Men resultatet ble at foreningen Feriehjemmet Sandsvik (FS) vedtok i årsmøte 2015 å avhende eiendommene og oppløse foreningen. Det ble nedsatt et avviklingsstyre på 5 personer. Avviklingsstyret for Feriehjemmet Sandsvik ble ledet av Tore Åsli (FS). Styret besto videre av Geir Morten Berger (FS), Eivind Knutsen og Yngve Johansen fra TPT samt Inger Marie Rosø fra Tele BIL. De har med god bistand fra advokat og megler forestått salget av eiendommene og boligen.

I ekstraordinært årsmøte i 2015 ble det diskutert hvordan nettooverskuddet fra salget skulle fordeles og følgende fordeling ble vedtatt:
25 % Tromsø telepensjonistforening «Telepensjonistene Tromsø»
25 % Kreftforeningen i Tromsø (forskning)
25 % Demensforeningen i Tromsø (forskning)
15 % Kirkens Bymisjonen i Tromsø
10 % Barneavdelingen ved UNN i Tromsø
Det ble presisert at bidrag til Kreftforeningen og Demensforeningen skal gå til forskning og ikke til vanlig drift.

Det er likevel vemodig og med blandede følelser at vi etter 74 års drift har valgt å selge eiendommen og oppløse foreningen.
Men vi håper at gavene som går til gode formål blir verdsatt og kommer til nytte og glede enten det er til forskning eller til voksne og barn i en vanskelig situasjon.

Avviklingsstyret for Feriehjemmet Sandsvik. Fra venstre Yngve Johansen, Eivind Knutsen, Inger Marie Rosø, Geir Morten Berger og Tore Åsli, leder

Leder av FS Tore Åsli overrekker gavesjekken til TPT leder Yngve Johansen

Takketale ved gaveoverrekkelsen fra foreningen «Feriehjemmet Sandsvik».

For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Yngve Johansen og er leder av «Telepensjonistene Tromsø» – en av ca. 30 lokalforeninger tilsluttet Telepensjonistenes Landsforbund.
Foreningen har i år 25 årsjubileum som skal markeres 14. juni med jubileumsarrangement på Saga hotel.

Vi er en rimelig aktiv pensjonistforening med ca. 115 medlemmer og har månedlig forskjellige medlemsaktiviteter, turer, bedriftsbesøk, foredrag med varierende temaer,  bowling,og minigolf og selvfølgelig sosialt samvær og god mat.
15. mai skal vi på busstur til Sommarøy.

Det er litt rart og vemodig å tenke på at jeg kjente og var kollega med mange av de som tok initiativet og stiftet «Telegrafverkets hyttefond» i 1945. Jeg husker spesielt Kåre Hansen, Egil Hansen og Oddmund Berger. Jeg kom til Tromsø i 1966 som nyutdannet ingeniør og har vært der siden.
De fleste  av Televerket/Telenors ansatte med familier i Tromsø har hatt en relasjon til Feriehjemmet i Sandsvik gjennom bruk i 2 – 3 generasjoner. Det samme gjelder meg, spesielt på tidlig 70-tallet.

Men som Tore Åsli nevnte, så har tiden midlertid forandret seg og bruken fra de ansatte har avtatt med årene. Til slutt var det nesten bare noen ildsjeler i styret igjen.
De måtte til slutt ta konsekvensen av dette og flere alternativer til videre drift ble vurdert, bl.a.  at Telenors pensjonistforening i Tromsø eller Tromsø Tele Bedriftsidrettslag (Tele BIL) kunne videreføre drift av eiendommen. Spørsmålet ble behandlet i de respektive styrer, men ingen av disse foreningene så seg i stand til å overta den videre driften.

Det ble imidlertid oppnevnt 3 representanter fra disse foreningene – Eivind Knutsen, Inger Marie Rosø og jeg – har alle bidratt i styret/avviklingsstyret gjennom 5 år.

Det har vært en lang og krevende prosess med jordskiftesak, salg av eiendommene, skattemessig avklaring osv. Men nå står vi ved veis ende og kan være med på realiseringen av denne verdien som våre tidligere kollegaer har skapt.

For mange av medlemmene i foreningen «Feriehjemmet Sandsvik» var det et naturlig ønske at noe av midlene fra salget skulle gå til telepensjonistene i Tromsø. Noen av stifterne er fortsatt medlem av pensjonistforeningen vår (Arne Pettersen).

På vegne av Telepensjonistene Tromsø vil jeg takke «Feriehjemmet Sandsvik» v/avviklingstyret så mye for pengegaven som garantert vil komme til nytte og glede for våre medlemmer i mange år fremover.

Tromsø, 13.05.2019  Yngve Johansen, leder TP Tromsø