Handlingsprogram for Telepensjonistene

Handlingsprogrammet for perioden 2019-21 ble vedtatt på landsmøtet

Handlingsprogrammet for Telepensjonistenes Landsforbund ble behandlet på landsmøtet.

I «formålsparagrafen» for programet står:

«Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har et godt tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Vi skal ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige, samt kulturelle interesser.

Handlingsprogrammet skal være førende for Telepensjonistenes Landsforbund både sentralt og lokalt og gi støtte for det vi skal arbeide med i årene 2019-2021. Felles innsats skal bidra til at målene nås. Vi ønsker å bygge et godt omdømme gjennom vårt målrettede arbeid, sammen med våre samarbeidspartnere.»

Programmet er delt i 3 hovedområder:

Organisasjon
Informasjon og kommunikasjon
Samarbeid med andre organisasjoner i et sterkere samfunnsengasjement

For hvert område er det definert hovedmål og delmål, og det er listet opp hvilke tiltak som skal gjennomføres sentralt og i de enkelte lokalforeningene.

Du finner hele programmet ved å velge Om oss/Handlingsprogram i menyen, eller ved å klikke her.