IINNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2018

IINNKALLING TIL ÅRSMØTE  FOR 2018

TELEPENSJONISTENE HAMAR INNKALLER TIL ÅRSMØTE FOR 2018 I KANTINA PÅ SÆLID TORSDAG 7. FEBRUAR 2019 KL. 1800.

Saksliste:
1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive
protokollen.
3. Årsberetning.
4. Regnskap
5. Vedtekter
5. Innkomne forslag
6. Fastsetting av medlemskontingent
7. Budsjett
8. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Magnhild Kalseth, Snekkerstuvegen 2, 2316 Hamar eller e-post magnhild.kalset@outlook.com innen 24. 01. 2019.

Frasigelse av verv sendes leder av valgkomiteen Ruth Kvarstad, Krokvegen 10, 2320 Furnes eller e-post ruthkvar@online.no el. telefon 957 80 076             innen 24.01.2019.

På grunn av servering, ber vi om påmelding innen 2. februar 2019 til:
Aud Bekkevold, mobil 486 00 584 eller mail: an-bek2@online.no
Anne Lise Sæther mobil 414 02 318 eller mail: lise-sa@online.no
Anne Marie Brattrud Andersen mobil 908 58 625 eller mail: ambrata@online.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt fremmøte.

Vennlig hilsen
Styret