Justeringen av pensjonene i Telenor Pensjonskasse

VI har mottatt informasjon fra styreleder i Telenor Pensjonskasse om årets regulering

I sitt svar skriver Per Hajem bl.a.

«Styret i Telenor Pensjonskasse avla i møte 20. mars 2023: «Årsregnskapet for 2022»

Ved regnskapsavleggelsen ble det besluttet tildeling av midler til pensjonistenes overskuddsfond, som benyttes til regulering av løpende pensjoner i 2023.

Etter et turbulent finansmarked gjennom hele 2022 endte Pensjonskassens verdijusterte avkastning på minus 4,6 %, av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital. En høy pensjonsregulering vil da innebære en svekkelse av pensjonskassens bufferkapital noe som vil kunne redusere fremtidig pensjonsregulering.

Etter mange år med bevisst styrking av bufferkapitalen fant styret det likevel riktig å disponere midler til pensjonistenes overskuddsfond i Årsregnskapet for 2022. Dette ble vurdert som spesielt viktig i en periode med høy prisvekst. Styret besluttet derfor å disponere tilsvarende en pensjonsregulering på 4,0 %. Denne regulering utgjør 70% av årsveksten i KPI for 2022.

Reguleringen gjelder fra 1. mai 2023, for de pensjonister som mottar sin pensjon fra kollektivordningen, og blir utbetalt på pensjonsutbetalingen i mai måned.

Fripoliser vil som tidligere orientert få ulik regulering så det er ikke mulig å oppgi en generell reguleringsprosent for disse. Fripolisene blir regulert pr 01.01.2023 og vil dermed få en etterbetaling. Pensjonskassens administrasjon har opplyst at de ikke rekker å få med fripolisereguleringen før på juni-kjøringen.

Det er i dag sendt orientering til alle pensjonister som mottar sin pensjon fra kollektivordningen både pr. e-mail og pr. brev (til de som pensjonskassens administrasjon ikke har e-mail adresser til). I tillegg legges det ut informasjon på www.telenorpensjon.no

Pensjonister som mottar sin pensjon fra en fripolise får ikke brev, men de finner sitt nye beløp i kontoutskriften som gjøres tilgjengelig i medlemsportalen. Fripolisepensjonister har ved tidligere anledning blitt orientert om at kontoutskriften gjøres tilgjengelig der.

For Telenor Pensjonskasse

Per Hajem
Styreleder»

 

Også i år må vi konstatere at våre pensjoner i Telenor Pensjonskasse taper seg i verdi når man tar hensyn til prisstigningen. Vårt krav til årets regulering ble med andre ord ikke oppfylt nå heller.

Vårt krav kan du lese her.