Vedtekter for Molde

§ 1.
Foreningens navn er Molde Telepensjonistforening.