Krav trygdeoppgjøret 2020 (Oppdatert)

Heller ikke i år blir kravene til trygdeoppgjøret innfridd

Våre krav til trygdeoppgjøret ble overlevert Arbeids- og Sosialdepartementet 1. september. Når trygdeoppgjøret ble klart 2. september, ble det klart at heller ikke i år ble kravet om at underreguleringen skulle bort, innfridd. Med en antatt prisvekst på 1,4%, vil våre pensjoner tape seg i verdi med mellom 0,15% og 0,2%.

Les mer om trygdeoppgjøret her. (Artikkelen er hentet fra NRK.no)

Kravene som ble levert, var:

  • Underreguleringen av alderspensjonene, dvs. at pensjonene reguleres lavere enn lønnsveksten må bort
  • Anslaget på årslønnsveksten må oppdateres fordi det er utdatert
  • Midlene som er et resultat av at pensjonene har vært lavere enn prisvekstene i alle år fra 2015 til og med 2018, beregnet til 7,3 milliarder, må anvendes til reformer son kommer eldre og uføre til gode
  • Trygdeoppgjøret må behandles i Stortinget, slik praksis var tidligere
  • Pensjonistforbundet må få plass i TBU (Teknisk Beregningsutvalg) som utarbeider tallgrunnlaget som ligger til grunn for trygdeoppgjøret
  • Uføres alderspensjon må fortsatt skjermes mot levealdersjusteringen

Telepensjonistenes Landsforbund har deltatt i utformingen av kravene skriftlig og gjennom møter. Vi mener dette viktige krav, og det er stor enighet om kravene mellom alle pensjonistforeningene som har deltatt.

Du lese mer om kravene ved å klikke her.

(Innlegget ble oppdatert 2.9 når resultatet av trygdeoppgjøret forelå.)